Switch Language

Mattis Teutsch János pályafutása

Mattis Teutsch János 1884. augusztus 13-án született Brassó városban, a Magyarország keleti részében fekvö Erdélyben, amely az 1920-as Trianon-i békeszerződés óta mit Brasov Romániához tartozik. Apja Mátis János, egy az idő tájt 29 éves magyar szabósegéd volt, aki már fiának világrajöttét megelőzően belehalt tuberkolózisba. Arra fel 20 éves szász eredetű anyja, Jozefin Schneider, egy szücsmeste leánya, még fiának világra jötte előtt férjhez ment az úgyszintén szászer edetű Friedrich Teutschhoz, a helyi sörgyár tisztviselőjéhez, aki öt saját gyermeke gyanánt nevelte fel.

Gyerekkorában Mattis Teutsch János természetes és nevelőapja vezetékneveinek különböző kombinációi alatt szerepelt. 1904-ben, 20 éves korában azonban hivatalosan felvette a Mattis Teutsch kettős nevet, amely a mostohaapa Teutsch nevéből és a természetes apa Mátis nevének egy hangzásbeli hasonmásából tevődik össze. Ezen kettős vezetéknevet, amely alatt művészként is ismertté vált, élete végéig használta. Névváltoztatását és azzal idöbelileg egybeesö Brassóból Budapestre való távoztát nehéz másként mint egyfajta rebellió és addigi körülményeivel való elégedetlenség kifejezése gyanánt értelmezni,

Anyanyelve a német volt és a magyar nyelvet csupán serdülőkorában, szakmai tanulmánya során sajátította el. Irásait és költeményeit késöbb kivétel nélkül német nyelven alkotta.

A német nyelvű elemi iskola elvégeztét követően az ugyancsak német nyelvű brassói Honterus gimnáziumba járt.

1897 és 1901 között a brassói Faipari Ipariskola növendéke volt.

1901 és 1902 folyamán a budapesti Királyi Iparművészeti Iskola növendéke volt.

1903 és 1905 között a müncheni Bajor-Királyi Művészeti Akadémia növendékeként nyert tovább képzést.

1905 és 1908 között több ízben Párizsban tartózkodott, ahol megélhetését időlegesen képkeretek faragásával kereste meg.

1909-ben, 25 évesen, feleségül vette Borsos Gizellát, egy erdélyi nemes család sarját és tanár lett a brassói Faipari Szakiskolában, ahol – megszakításokkal – élete végéig kisplasztikát és stílustörténetet tanított.

1910-ben született leánya , Ella

1913-ban született fia János. Az 1910-es években legalábbis időlegesen, Budapest szomszédságában, Újpesten, ahol családjával lakott is, rajztanárként működött és festményeivel különböző művészeti kiállításokon vett részt, azonban jelentős siker nélkül.

1916 junius 16-án felesége Borsos Gizella meghalt tuberkolózisban, Brassóban.

Az 1916-os esztendő vége felé kapcsolatba lépett Budapesten Kassák Lajossal és annak újonnan létrehozott «MA» címet viselö irodalmi és művészeti folyóiratával. Bemutatott munkái spontán elnyerték Kassák tetszését, olyannyira, hogy az már a folyóirat 1917 februári számának fedőlapján közölte egy linóleum-metszetét valamint egy fametszetét és két festményét – egész oldalasan – a lap belső oldalain.

Alkotásai, – összesen 14 metszete és 6 festménye – a továbbiak során a MA oldalain, annak három évnél rövidebb budapesti fennállása során – 1919 júliusáig – azaz annak 1920 májusában bekövetkezett polikai okokból történt bécsi emigrációjáig, őt tették meg annak leggyakrabban reprodukált művészévé.

Kassák Lajos folyóiratának, a MA-nak, 1917 október közepén Budapesten újonnan megnyílt kiállítóhelységében Mattis Teutsch János festményeiböl rendezte meg annak első kiállítását és azzal egyidőben publikált a MA kiadásában egy 12 eredeti linoleummetszetet tartalmazó albumot 100 számozott példányban, valamint 5, a művész által saját kezűleg merített papírlapokra nyomtatott és egyenként szignált amatőrpéldányt.

Ugyanazon évben jöttek létre Mattis Teutsch Jánosnak azok a festményei amelyek találóan «antropomorf faábrázolások»-ként jellemezhetőek és egy tucatnyi példányban ismertek, amelyeknek az 1970-es évek óta kereken a fele különböző magyar múzeumok és egy erdélyi román múzeum állományát gazdagítja.

1918 szeptemberében Mattis Teutsch János 5 festményével, Uitz Béla, KmettyJános, Gulácsy Lajos, Ruttkay György és Nemes-Lampérth József társaságában részt vett és a MA III. Kollektiv Kiállításán. Azt követőleg pedig novemberben az V. kiállítás keretében 62 műve – linoleummetszetek, akvarellek és 42 olajfestménye került bemutatásra – GergelySándor 3 szobrának a társaságában. Azzal egyidöben a MA folyóiratban Mattis Teutsch János teljesen szubjektívként jellemzett művészetének egy egész oldalas méltatása került közlésre Hevesy Iván tollából, amely szerint ő «a természet valós formáiból absztrakt művészi formákat alkot, amelyek ilyetén már nem az illető objektumok szimbólumai, hanem érzetek kifejezői»

A budapesti Jelenkor című folyóirat 1918 beli 3-4. száma műveinek egy bécsi kiállításáról tudósított,

1918 júliusában müvei a «Der Sturm» folyóirat kiállítóhelységében egyegyéni kiállítás keretében kerültek bemutatásra és annak juniusi számában egy linoleummetszete szerepelt.

1918 és 1919 folyamán jött létre az «Érzetek» címen ismert festménysorozata. Természetes színű és színes fafaragványai létrejöttének zöme 1918 és 1924 közöttre tehető, amelynek keretein belül a konkrét emberi alakokat ábrázolóak és szinezett felületűek a korábbiak, szemben az absztrakt formákat ábrázoló későbben létrejöttekkel.

1919-ben feleségül vette Marie Konrad osztrák zongoraművésznőt, akivel egy évvel korábbi bécsi kiállítása alkalmából ismerkedett meg. Ugyanezen idő tájt kerültek művei különbözö erdélyi helységek benbemutatásra.

1921 és 1923 között alkotta meg azon expressionista festménysorozatát amelynek jóval később – 1950-ben unokája Waldemár megszületése alkalmából– ő maga adta az ahhoz kiválóan illő Lélekvirágok címet és amelyből jelenleg b. 20 egyértelműen ahhoz sorolható példány ismeretes.

A berlini «Der Sturm» Galériában, ahol Mattis Teutsch Kassákés a MA bécsi emigrációját követőleg egy új eszmei otthonra talált, festményei egy 1921-beli kettős kiállítás keretében Paul Klee műveivel együtt kerültek bemutatásra és ugyanazon évben egy csoportos kiállítás keretében is szerepeltek többek között Alexander Archipenko, Nell Walden és Marc Chagall müveinek társaságában, ami egyértelmüen kifejezi azon körülményt, hogy ö annakidején a nemzetközileg élenjáró expresszionistákhoz tartozónak volt tekintve.

1923 és 1927 között különbözö kiállításokon való részvétele több nyugat-európai országban, valamint Romániában és a Szovjetunióban. Avval páhuzamosan megalkotta karcsú, sima felületü és kar nélküli női aktfiguráinak sorozatát, amelyek többnyire feketére lakkozott fából állanak, de sárgaréz- és aluminium-öntvények formájában is előfordulnak.

1927 táján lezárult metszeteinek, amelyek szinte kizárólag linoleummetszetek, 1916-ban elkezdett sorozata amely kereken 170 példányt ölel magába.

1929 körül visszavonult Brassóba a családjához és az ottani faipari szakiskolában kifejtett oktatói tevékenységéhez és azt követöleg mvészi alkotó- és kiállító tevékenységét 12-töl 15 évenkeresztül, azaz a II. világháború végéig, szüneteltette, ami indokoltan az akkori események és különösképpen a nácizmus elvetése gyanánt értelmezhető.

Ezt a feltevést támogatja erösen azon körülmény, hogy művészi alkotótevékenységét – azaz a festést a grafika és a szobrászat nélkül, amire életkora szolgál esetleges magyarázatként – 1944, azaz a világháború befejezte és az avval járó politikai fordulat után ismét felvette, habár a korábbihoz képest alapvetően különböző stílusban. Festészeti tevékenységével egészen 1960-ig, 74 éves korában bekövetkezett haláláig, aktív maradt. Müvészettörténetileg érdeklödésre számot tartóak és jelentősek a kb. 1916 és 1927 között megalkotott festményei, metszetei és faszobrai, amelyek révén alapvetően új és kimagasló alkotásokat hozott létre.

Amint az a fentiekből kiderül Mattis Teutsch János művészeti pályafutásának mérvadó kezdetén már 32 éves volt és az lényegében az arra következő kerek 10 esztendő során jött létre, ami annak kimagasló értékét és jelentőségét a legcsekélyebb mértékben sem csökkenti, hanem annak ezen szemszögből tekintve még egy nagyon különleges ritka jelleget is kölcsönöz.

Nicolas Eber / ebnic@sunrise.ch

invoice template

invoice generator