Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János – egy művészpálya, amely csodákkal határos

Vannak csodák. 1916 vége felé, az első világháború idején, egy már 32 éves, félárvaként született és két kisgyerekkel elözvegyült erdélyi származású rajztanárt egy másik, ugyancsak munkásból önképzés útján íróvá és művészeti folyóirat szerkesztővé vált kortársa arra ösztönzött, hogy újszerű festményeket, szobrokat és metszeteket alkosson. A rajztanár neve Mattis Teutsch János, a szerkesztőé Kassák Lajos volt, a művészeti folyóirat címe pedig MA.

Az erdélyi Brassó városban 1884-ben megszületett Mattis Teutsch János magyar származású szabómester apja már fia megszületése előtt meghalt. Később anyja, az ottani szász, német kisebbség tagja, újra férjhez ment a helyi vágóhíd ugyancsak német anyanyelvű tisztviselőjéhez, Friedrich Schneiderhez, aki a gyerek mostohaapja lett. Tőle származott keresztségénél második keresztneve, a Friedrich. A gyerek anyanyelve tehát a német lett, és a magyar nyelvet csupán tizenévesen, fametszői tanulmányai során, az ottani ipariskolában sajátította el.

Tizenhét és húsz éves kora között először egy évig Budapesten az Ipari Rajziskolában, azután Münchenben a Művészeti Akadémia szobrászati tagozatán folytatta tanulmányait. A Mattis Teutsch kettős vezetéknevet csupán 20 éves korában vette fel, miután nevelőapja örökbe fogadta. Ifjúságának évei során négy vagy öt különböző néven szerepelt, amelyek a Mattis, Mátisz és Teutsch vezetéknevek és a János illetve Johann keresztnevek kombinációjaként jöttek létre. Öntudatát mindez aligha erősítette.

Tanulmányainak befejeztével két éven át Párizsban képkeretek metszésével kereste a kenyerét. 1908-ban a brassói Ipariskola kisplasztika- és stílustörténet tanára lett, mely tevékenységet – megszakításokkal – egészen élete végéig folytatta. Az idő tájt kezdett rendszeresen festeni és műveivel különböző kiállításokon részt venni. 1912 és 1915 között Újpesten működött rajztanárként és ott vette el első feleségét, Borsos Gizellát, akitől egy fiú- és egy leánygyermekük született. Felesége 1915-ben meghalt.

Korai festményei születésének időpontját nem ismerjük. Az irodalomban 1908-10 vagy 1910-15 megjelöléssel szerepelnek.

A nagy és döntő fordulat akkor következett be, amikor Kassák Lajos az 1916 őszén megindított MA című folyóiratában 1917 februártól rendszeresen közölte metszeteit, majd még ugyanazon év októberében a folyóirat első kiállítását is az ő festményeiből rendezte meg. E kiállításról fennmaradt fényképfelvételből ítélve szobrok alig szerepeltek, s az egy évvel később rendezett újabb tárlaton a folyóirat által közölt műtárgy-listából ítélve ugyanez volt a helyzet.

A második Mattis Teutsch kiállítás összesen 62 műve között 9 linóleum metszet is szerepelt, és a kiállítással egyidőben egy 12 lapot tartalmazó linóleummetszet-albumot is megjelentettek 100 példányban, egy 10 példányos merített papírlapokon készült különkiadvány kíséretében, a művész sajátkezű nyomatában és aláírásával.

C:\Users\miki\Desktop\Scan_0001.jpg

1. Mattis Teutsch kiállítása, MA, Budapest, 1917 október

Figyelemre méltó, hogy Mattis Teutsch János elsőként közzé tett grafikai alkotása (MA, 1917 február) fametszet volt (ld. 2. ábrát), míg egyetlen további eset kivételével (1917 június) a többi 18 munka linóleummetszet. Feltehető, hogy Mattis Teutsch csak 1917-ben, a MA-ban való közlési lehetőségre való tekintettel kezdett linóleummetszeteket alkotni.

                                                                                 C:\Users\miki\Desktop\Scan_0002.jpg

                                                                                 2. Mattis Teutsch János: Fametszet, 1916, 102 x 109 mm

Nem könnyű a Ma-ban elsőként közölt metszet interpretációja. Azon mintha egy pamlagon avagy egy kocsi ülésén ülő két személy fejei lennének láthatók, hátulról.

Mattis Teutsch itt alant elsőként reprodukált korai festménye (3. ábra) egy padon ülő nőt ábrázol. A jelzés nélküli festmény, amely közvetlenül a Mattis Teutsch család tulajdonából származik, a 2001-es budapesti és müncheni kiállításokon is bemutatásra került. Eredetiségéhez nem férhet kétség.

A festmény a színbeli harmónia dacára is merevnek és gyámolatlannak tűnik. Különösképpen, hogy a padot körülvevő zöld sövényen nincs átjárás. Mintha egy kezdő vagy amatőr művét látnánk. Az 1908-ra datálás tehát kétségeket ébreszt, és inkább egy serdülőkori alkotásra gyanakodhatunk, semmint egy akadémiai képzettségű szobrász és rajztanár művére.

                                                                        C:\Users\miki\Documents\@Alter_Desktop\Mattis Teutsch Collection\51..jpg

                                                                          3. Mattis Teutsch János: Parkban, 1908 (?),

                                                                        olaj / karton, 46 x 48 cm

A 4. ábrán látható festményt ugyancsak 1908-ra datálja az irodalom, de az előzőhöz képest sokkal érettebbnek, lazábbnak és virtuózabbnak tűnik. Ez a festmény is utal Mattis Teutsch Jánosnak a fákhoz való különleges viszonyára. Azok már itt is antropomorf jellegűeknek látszanak, mintegy párbeszédben egymással.

                                                                        C:\Users\miki\Documents\@Alter_Desktop\Mattis Teutsch Collection - Kopie\53.jpg

                                                                           4. Mattis Teutsch János: Tájkép, 1908 – 1910,

                                                                                     olaj / vászon, 50 x 60 cm

Az itt alant bemutatott festmények és metszetek, amelyek az 1910-es évek első feléből illetve inkább annak közepe tájáról látszanak származni, érthetővé teszik, hogy a nagyon jó ítélőképességű és bátor Kassák Lajos nem alaptalanul szeretett bele már első látásra Mattis Teutsch János munkáiba.

                                                                C:\Users\miki\Desktop\Scan_0011.jpg

                                                                    5. Mattis Teutsch János: Brassói tájkép, 1910 -15,

                                                                         olaj / karton, 50 x 60 cm

                             Scan.20            Scan.baum            Scan.20

                          6. Tájkép, 1916, 230 x 170 mm    7. Fa, 1916, 230 x 170 mm      8. Áhítat, 1916, 110 x 121 mm

Kassák Lajos lelkesedése és támogatása erős hatást gyakorolt az addig lényegében ismeretlen Mattis Teutsch János munkakedvére és alkotó energiájára. Ennek következménye lett 1917-ben az antropomorf faábrázolásokat olajfestmény-sorozata, melynek újszerűsége, varázsa és jelentősége aligha eltúlozható, annak ellenére, hogy a művészettörténet eddig szinte ignorálta azt. Jelentős részük magyar és román múzeumokba került, ahol azóta is zavartalan álmot alhatnak. Az, hogy ezekkel a faábrázolásokkal Mattis Teutsch csak rövid ideig foglalkozott, és tíznél aligha többet alkotott, azt mutatja, hogy már készítésük idején sem találtak igazi elismerésre és megértésre. S ezen az azóta eltelt kerek évszázad sem változtatott. Pedig Mattis Teutsch Jánost akkor is fontos hely illetné meg a képzőművészet Olümposzán, ha ezeken a festményeken kívül semmi mást nem alkotott volna.

                                                                                         C:\Users\miki\Documents\@Alter_Desktop\Mattis Teutsch Collection\56..jpg

                                                                                      9. Mattis Teutsch János: Örömteli találkozás, 1917,

                                                                                           olaj / karton, 40 x 49 cm

A fent látható képen a jobboldalt álló alak üdvözli a tőle balra lévőt, amelyik nyakába borul, örömtelien magasba emelt karjaival. Egy ilyen jelenet aligha ábrázolható tömörebben és takarékosabban és annak dacára líraian, egyértelműbben és behatóbban.

                                                                                       C:\Users\miki\Desktop\Scan_0011.jpg

                                                                                        10. Mattis Teutsch János: Szerelmesek – ölelkezés, 1917,

                                                                                                      olaj / karton, 34 x 45 cm

Vagy nézzük a 10. képet. Lehetséges volna egy az itt fent 10. ábraként látható jelenetet, ahhoz mérhető nyomaté-kossággal, líraisággal, egyértelműséggel, és főleg kevesebb vonallal, takarékosabb eszközök révén ábrázolni? Aligha!

                                                                                   C:\Users\miki\Desktop\Scan_0010.jpg

                                                                     11. Mattis Teutsch: Egy férfi és egy ifjú köszöntenek egy táncoló                                                                                   leánycsoportot 1917,

                                                                               Olaj / karton, 50 x 60 cm

A 11. ábra gyanánt bemutatott festmény esetében a szó szoros értelmében nehezen eldönthető, hogy mi abban csodálatra méltóbb: az ismét legtakarékosabb eszközökkel de egyértelműen, könnyen érthetően és mély benyomást keltően ábrázolt szimbolikus jelenet, avagy a mozdulatok színbeli és kompozitórikus tökélye, amely valójában páratlanként minősíthető. Ez a festmény egyedülálló és felejthetetlen élmény. Miért maradt mégis tulajdonképpen elrejtve, egynéhány könyv lapjain?

                                                                                 C:\Users\miki\Desktop\Scan_0009.jpg

                                                                              12. Mattis Teutsch János: Barátnők, 1917,

                                                                                   olaj / karton, 40 x 49 cm

E festménysorozat színkódjának figyelmes tanulmányozása után egyértelmű, hogy a 12. képen két fiatal nő szoros baráti viszonyának szimbolikus ábrázolását látjuk.

Valamelyest meglepő a 13. kép. A Mattis Teutsch János művészetében messzemenő módon uralkodó harmóniával és erőszakmentességgel ellentétben itt erőszakot tapasztalunk, a konfliktus résztvevőinek sematikus, faalakban való ábrázolásával. Ezúttal is csodálatra méltó az érzelmekben gazdag viszonyok takarékos eszközökkel való tökéletes megjelenítése.

                                                                                        C:\Users\miki\Desktop\Scan_0012.jpg

                                                                        13. Mattis Teutsch János: Erőszakjelenet, avagy sötét táj, 1918,

                                                                                       olaj /karton, 60 x 69 cm

A festményen jobboldalt sötétkék színben ábrázolt fajellegű alak nyilvánvalóan azon van, hogy a baloldalt felemelt karjával tiltakozó sötétzöld alakon erőszakot kövessen el. A festmény világos bizonyítéka Mattis Teutsch sokoldalúságának és szellemi mozgékonyságának. Csupán találgatni lehet, hogy mi késztethette őt arra, hogy ezt a – abszolút egyedülálló stílust már rövid idő után feladja.

Újabb sorozatok következtek. Elmondható, hogy Kassák és lapja ugyan bécsi emigrációra kényszerült, de Mattis Teutsch János a korábbi együttműködésnek köszönhetően továbbra is alkotói lázban élt.

Az 1918 és 1920 közötti festmények közül különösképpen az «Érzetek» címen ismerté vált festménysorozat külön említésre méltó. A szobrok közül pedig az ugyancsak ezen időszakban alkotott kifestett faszobrok.

                                            MTJ Maj117                 26.

                                 14. Érzetek, 1919, olaj/karton, 27 x 35 cm     15. Érzetek, 1920, olaj/karton, 29 x 36 cm

                                                  37.                                   Scan_0009

                                   16. Ádám teremtése, olaj / karton, 1919,          17. Adonis születése, olaj / karton, 1920,

                                                                30 x 36 cm                                                          36 x 29 cm

Az «Érzetek» sorozatán az absztrakt formák között elrejtve stilizált emberi alakok is kivehetők.

1921 és 1923 között Mattis Teutsch János egy utólag, 1950-ben «Lélekvirágok» címet kapott festménysorozatot alkotott, amelynek színbeli és konstruktív harmóniája egyedülálló. A sorozatot egységesen 29 x 36 cm-es méretű képek alkotják, s szépségük színeikböl valamint kartonlapjaiknak strukturált felületeiböl adódik, amelynek révén egészen különleges fénytörés jellemzi őket.

E festmények négy alap- illetve háttérszínben léteznek, és virágokhoz hasonló kétszínbeliségük dacára tarkán hatnak. Nem mások, mint megalkotójuk képzeletének termékei. Egymás társasága különböző virágokból álló csokorhoz hasonlítható erős hatást kölcsönöz nekik.

Lélekvirágok, 1921 – 1923, olaj / strukturált kartonlapokon, 36 x 29 cm

              blue 29. blue288kB

                    18. Kék Lélekvirág                         19. Sárga Lélekvirág                   20. Zöld Lélekvirág

                                                                   F91NE

                                                                                    21. Piros Lélekvirág

Mattis Teutsch János a Kassákkal való együttműködés következtében szobrászati tevékenységét is felelevenítette. Ennek példáit látjuk alant.

               Scan_0005 Scan_0010 Scan_0002 Scan_0004

22. Figura, 1922, 19 cm 23. Heves udvarló 1918, 34 cm 24. Táncosnö, 1919, 32 cm 25. Figura, 1920, 21 cm

                                                                           C:\Users\miki\Desktop\Scan_0006.jpg

                                                                              26. Anya gyermekével, 1924, 38 cm

Mattis Teutsch János alkotóművészi fénykora az 1920-as évek vége táján ugyanolyan hirtelen ért véget, mint ahogy 1916-17-ben elkezdődött. Kassák Lajos után másik fontos protektorát, a berlini « Der Sturm » Galéria alapítóját és vezetőjét, a Szovjetunióba kivándorolt Herwarth Waldent is elvesztette. Visszatért Brassóba, több mint tíz évre abbahagyta az alkotást, és kizárólag oktatói tevékenységet folytatott. Késői, kizárólag festményekből álló 1945 és 1960 közötti festői munkássága már nem sok hasonlóságot mutatott korábbi tevékenységével. De 1917 és 1927 között létrehozott alkotásaival minden kétséget kizáróan kiovívta jogát a halhatatlanságra.

Nicolas Eber / ebnic@sunrise.ch

124 Comments


  • Reply Cancel Reply
  • január 15, 2020

  Buy Vibramycin Doxycycline New Zealand Cod Acticin Cephalexin Working [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Priligy Really Work

  • Reply Cancel Reply
  • január 16, 2020

  Cialis Bestellen Original Keflex Suspension [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Cialis 10g

  • Reply Cancel Reply
  • január 27, 2020

  Cialis Miglior Prezzo [url=http://abcialisnews.com]canadian cialis[/url] Want To Buy Discount Macrobid Secure In Germany Cialis Viagra From India Safe

  • Reply Cancel Reply
  • január 28, 2020

  Viagra Immagini [url=http://cheapcialisir.com]cialis price[/url] Generic Viagra 100mg Next Day Cialis Last Longer Tips

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2020

  Acheter Du Cialis En Ligne [url=http://cheapcialisir.com]cialis[/url] Get Prednison Overcounter cheapest cialis 20mg Amoxicillin Capsule 93 3109

  • Reply Cancel Reply
  • február 11, 2020

  Cialis Caida Cabello [url=http://viacialisns.com/#]Buy Cialis[/url] Viagra Prix Suisse Buy Cialis Amoxicillin And Pill Size

  • Reply Cancel Reply
  • február 20, 2020

  Puedo Tomar Viagra Aunque No Lo Necesite [url=https://buyciallisonline.com/#]cialis 20mg for sale[/url] Propecia Side Effects Laser Buy Cialis Vente Cialis Blog

  • Reply Cancel Reply
  • február 25, 2020

  Cialis Argentina Precios [url=http://buycialisuss.com]Buy Cialis[/url] Comment Obtenir Baclofene Buy Cialis Cephalexin Side Effects Indogs

  • Reply Cancel Reply
  • április 10, 2020

  Site Fiable Achat Cialis [url=https://buyciallisonline.com/#]Cialis[/url] Keflex For Herpes best place to buy generic cialis online Buying Viagra In Ireland

  • Reply Cancel Reply
  • január 4, 2021

  24 hour viagra delivery viagra mail order recomendations questions about viagra

  • Reply Cancel Reply
  • január 8, 2021

  pharmacy orlando best ed medication erection pills

  • Reply Cancel Reply
  • január 9, 2021

  erectile dysfunction pills indian pharmacy online 24 hr pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 9, 2021

  e d best drugstore face wash best online pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 9, 2021

  24 hr pharmacy pharmacy coupons erectile dysfunction causes

  • Reply Cancel Reply
  • január 9, 2021

  24 hr pharmacy near me ed pills that work quickly online canadian pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 10, 2021

  canada pharmacy online pharm mail order pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 18, 2021

  how much does viagra cost australia viagra tablets from australia genericx viagra [url=http://llviabest.com/]viagra 100mm[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 19, 2021

  buy viagra cheap online australia generic viagra viagra without prescriptions [url=http://genqpviag.com/]free samples to uk viagra[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 19, 2021

  viagra online canada paypal viagra yourstabs viagra [url=http://genericrxxx.com/]buy viagra in toronto[/url] ’

 • cialis can ubuy cialis on streets cialis generic 20 mg 30 pills [url=http://phrcialiled.com/]cialis 800mg[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 19, 2021

  buy cialis without prescription cialis 200 mg price how to buy cialis online? [url=http://mycialedst.com/]cialis on the web[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 19, 2021

  100 mg cialis cialis pills online cialis black 800mg [url=http://cialijomen.com/]discount cialis online[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 22, 2021

  viagra covered on line by insurance how to buy viagra no prescription generic viagra [url=http://acialaarx.com/]viagra in india for men[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 23, 2021

  buy cialis with prescription australia purchase cialis cialis c800 [url=http://21cialismen.com/]cialis coupons[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 24, 2021

  cialis online drug canada cialis with prescription online cialis generic [url=http://sjcialis.com/]black tab cialis[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 24, 2021

  cialis and depoxitine supreme suppliers cialis cialis dapoxetine [url=http://loncialis.com/]cialis generic cambodia[/url] ’

  • KbbtSits
   Reply Cancel Reply
  • január 24, 2021

  cialis lilly canada drugs online genuine cialis no prescription [url=https://xz-pharmacyonline.com]Vermox[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 24, 2021

  viagra online without a prescription dapoxetine viagra food viagra [url=http://xz-pharmacyonline.com/en/career-opportunities.html]viagra 50mg[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 26, 2021

  cheap cialis canadian pharmacy viagra & cialis cialis,com [url=http://cialmenshoprx.com/]cialis walmart price[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 28, 2021

  buy viagra express free viagra samples australia canada viagra with dapoxetine [url=https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm]viagra online[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 29, 2021

  cialis cheep order cialis online cheap generic generic cialis sale [url=https://impotencecdny.com/info/history.php]price of cialis in pakistan[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 29, 2021

  viagra rush generic viagra by mastercard viagra superactive [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]viagra soft tabs canadian pharmacy[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 29, 2021

  viagra levitra viagra which works better? mexican pharmacy online is viagra a vasodilator [url=http://erectilejyzd.com/]pharmacy drugstore online[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • január 29, 2021

  Hello I am so thrilled I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

  • Reply Cancel Reply
  • január 29, 2021

  how to buy viagra without prescription cialis for women where to purchase viagra online [url=http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html]viagra generic coupon[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • február 1, 2021

  cialis overnight shipping canada rx pharmacy how to buy cialis online [url=https://impotencecdny.com/]buying drugs canada[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • február 2, 2021

  Cardura Lozol Cialis Soft Flavored [url=https://canadianpharmacy-yy.com/]canada rx[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2021

  the canadian pharmacy viagra hong kong buy viagra and have it next day

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2021

  original viagra for sale viagra 100mg cost viagra super force

  • Reply Cancel Reply
  • február 6, 2021

  canadian pharmacies top best prescription drugs prices online discount pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • február 8, 2021

  cheap viagra mastercard where to buy viagra sydney viagra 50mg price

  • Reply Cancel Reply
  • február 8, 2021

  canadianpharmacyusa24h canada pharmacies prescription drugs mail order pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • február 13, 2021

  cash loan cash converters first cash advance harper woods mi cash advance sonoma ca

  • Reply Cancel Reply
  • február 15, 2021

  how to get cialis sample which is stronger cialis or viagra gia cua cialis

  • Reply Cancel Reply
  • február 16, 2021

  cialis ganze nacht cialis zusammen mit viagra what is the strongest dosage of cialis

  • Reply Cancel Reply
  • február 17, 2021

  where can i buyt generic viagra viagra coupons how much is viagra at walmart ?

  • Reply Cancel Reply
  • február 17, 2021

  cash advance in orange park florida approved cash advance 31st and garnett money tree maximum loan

  • Reply Cancel Reply
  • február 27, 2021

  what does viagra do to a woman viagra wikipedia viagra 100

  • Reply Cancel Reply
  • február 27, 2021

  how to obtain cialis cheap cialis canada viagra cialis samples

 • I'd like to find out more? I'd care to find out some additional information.

 • I like the helpful info you supply for your articles. I'll bookmark your blog and test again here regularly. I'm rather sure I'll learn many new stuff proper right here! Best of luck for the following!

  • Reply Cancel Reply
  • március 16, 2021

  [url=http://hcialischeapc.com/]buy cialis online us[/url]

 • Guzel Rus ve Ukraynali kizlarin fotograflari - [url=https://tr.pinterest.com/allenturkishideas/rus-guzel-bayan/]rusya guzel kadinlar[/url]

  • Reply Cancel Reply
  • március 27, 2021

  [url=https://dissertationahelp.com/]dissertation database[/url] best dissertation writing services psychology dissertation dissertation help online

  • Reply Cancel Reply
  • március 27, 2021

  Где можно купить одежду с символикой мерча ROBLOX? [url=https://futbolki-roblox.ru/]Здесь[/url] можно купить брендовую одежду и аксессуары с принтом ROBLOX для мужчин,женщин и детей. Покупайте в интернет-магазине с доставкой по Москве и всей России. [url=https://futbolki-roblox.ru/products/collection/futbolki/]Крутая одежда Roblox[/url] отличного качества!

  • Reply Cancel Reply
  • április 2, 2021

  [url=https://kloviagrli.com/]herb viagra for sale[/url] [url=https://vigedon.com/]viagra samples[/url] [url=https://llecialisjaw.com/]does cialis raise blood pressure[/url] [url=https://jwcialislrt.com/]buying cialis cheap[/url] [url=https://jecialisbn.com/]generic cialis prices[/url]

  • Reply Cancel Reply
  • április 3, 2021

  [url=https://thesisacloud.com/]good thesis statements[/url] thesis writing help uk п»їthesis online thesis

 • Где можно отремонтировать робот-пылесос PHILIPS? Вы можете [url=https://penza-remontsm.ru/]https://penza-remontsm.ru/[/url] отремонтировать Ваш сломанный робот-пылесос! [url=https://penza-remontsm.ru/]Робот пылесос lg ремонт[/url] по низким ценам!

 • Нужен совет! Где можно отремонтировать робот-пылесос Irobot Mirra 530? Тут точно можно [url=https://next-remont.ru/]https://next-remont.ru/[/url] отремонтировать Ваш поврежденный робот-пылесос! [url=https://next-remont.ru/]Ремонт ilife v55[/url] по низким ценам!

 • Нужна помощь, где! можно отремонтировать робот-пылесос Ilife H50? Уверен, что здесь можно [url=https://remont-nt.ru/]https://remont-nt.ru/[/url] отремонтировать Ваш вышедший из строя робот-пылесос! [url=https://remont-nt.ru/]Замена батареи в роботе пылесосе ilife[/url] по низким ценам!

 • Подскажите, где можно заказать эвакуатор в Москве? Здесь можно [url=https://assistance174.ru/]https://assistance174.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы по Москве и московской области! [url=https://assistance174.ru/]Заказать эвакуатор дешево москва и московская область цена[/url] по низким ценам!

 • Нужна помощь, где! можно заказать эвакуатор в Москве? Тут точно можно [url=https://evakuatornahabino.ru/]https://evakuatornahabino.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы по Москве и московской области! [url=https://evakuatornahabino.ru/]Эвакуатор недорого услуги цены москва и московская область[/url] по низким ценам!

 • Нужна помощь, где! можно заказать эвакуатор в Москве? Тут точно [url=https://podolsk-evacuators.ru/]https://podolsk-evacuators.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы! [url=https://podolsk-evacuators.ru/]Круглосуточный эвакуатор цены в москве и области[/url] по низким ценам!

  • Reply Cancel Reply
  • április 22, 2021

  legal levitra [url=http://uslevitraanna.com/ ]viagra cialis levitra comparison[/url] levitra generico

  • Reply Cancel Reply
  • április 23, 2021

  buy original cialis online https://cileve.com/ buy cialis pay pal

  • Reply Cancel Reply
  • április 23, 2021

  Pepcid http://uspharmus.com/ canadian pharmacies online prescriptions

  • Reply Cancel Reply
  • április 26, 2021

  online cialis florida delivery http://asciled.com/ viagra cialis enzyte

  • Reply Cancel Reply
  • április 27, 2021

  discount pharmacies [url=https://canadianeve21.com/ ]eye drop[/url] Pilex

  • Reply Cancel Reply
  • április 28, 2021

  approved canadian pharmacies online https://onlinecanda21.com/ aarp approved canadian online pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • április 28, 2021

  generic cialis professional https://cileve.com/ cialis online 2nd day shipping

  • Reply Cancel Reply
  • április 30, 2021

  levitra no prescription https://uslevitraanna.com/ order levitra

  • Reply Cancel Reply
  • április 30, 2021

  tadalafil how long to take effect http://boxtadafil.com/ tadalafil moa

  • Reply Cancel Reply
  • május 1, 2021

  canadian pharmacy drugs online https://uspharmus.com/ Verapamil

  • Reply Cancel Reply
  • május 3, 2021

  pharmacy discount coupons http://xlnpharmacy.com/ script pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 3, 2021

  no prescription female cialis http://rcialisgl.com/ generic cialis online australia

  • Reply Cancel Reply
  • május 4, 2021

  price of cialis at walgreens http://cialisee.com/ buy generic cialiss

 • Thank you for every other informative blog. Where else may I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a undertaking that I'm simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

  • Reply Cancel Reply
  • május 7, 2021

  generic cialis http://ucialisdas.com/ where to buy cialis with paypal

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2021

  viagra joke mycoxafloppin [url=https://llviagra.com/ ]canada prescriptions viagra[/url] viagra on nhs scotland

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2021

  viagra from canada http://loxviagra.com/ herb viagra side effects

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2021

  cheap canadian pharmacy https://pharmacylo.com/ sky pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 10, 2021

  walgreens pharmacy online https://xlnpharmacy.com/ Eskalith

  • Reply Cancel Reply
  • május 10, 2021

  cialis cheap free shipping https://rcialisgl.com/ cialis

  • Reply Cancel Reply
  • május 11, 2021

  cialis in ireland http://cialisee.com/ us online cialis

  • Reply Cancel Reply
  • május 14, 2021

  cialis australia no prescription http://ucialisdas.com/ cialis for sale in canada

  • Reply Cancel Reply
  • május 15, 2021

  viagra lactose intolerance https://llviagra.com/ viagra side effects chills

  • Reply Cancel Reply
  • május 16, 2021

  sildenafil vs viagra https://loxviagra.com/ what drugs should not be taken with viagra?

  • Reply Cancel Reply
  • május 16, 2021

  cialis no persription http://rcialisgl.com/ 20mg cialis generic

  • Reply Cancel Reply
  • május 16, 2021

  mexican pharmacies online drugs [url=https://pharmacylo.com/ ]Tegretol[/url] world pharmacy india

  • Reply Cancel Reply
  • május 17, 2021

  viagra and diabetes https://jokviagra.com/ fucking on viagra

  • Reply Cancel Reply
  • május 17, 2021

  best drugstore eyeshadow http://xlnpharmacy.com/ no prescription pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  cialis free sample http://cialisee.com/ generic cialis australia

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  Macrobid [url=http://pharmacylo.com/ ]mypharmacy[/url] online discount pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  cheapest pharmacy for prescriptions without insurance https://xlnpharmacy.com/ best online pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  cialis vs levitra vs viagra which one is better http://rcialisgl.com/ orignal cialis

  • Reply Cancel Reply
  • május 24, 2021

  viagra mechanism of action http://loxviagra.com/ viagra vs cialis hardness

  • Reply Cancel Reply
  • május 25, 2021

  pharmacy technician practice test online free [url=https://cjepharmacy.com/ ]canadian-pharmacies-online.net reviews[/url] Cardizem ER

  • Reply Cancel Reply
  • május 25, 2021

  viagra und cialis [url=https://rcialisgl.com/ ]pastillas cialis para que sirven[/url] viagra cialis generic

  • Reply Cancel Reply
  • május 26, 2021

  buy cialis in las vegas [url=https://cialishav.com/ ]buy cialis 20mg[/url] cialis delayed ejaculation

 • [url=https://www.muztorg.ru/]русское порно без смс[/url]

 • [url=https://www.muztorg.ru/]Анальное порно на Muztorg[/url]

  • Reply Cancel Reply
  • május 29, 2021

  what is the price of cialis [url=https://krocialis.com/ ]generic cialis in usa[/url] cialis reactions

  • Reply Cancel Reply
  • május 30, 2021

  cialis online with no prescription [url=https://ckacialis.com/ ]cialisis[/url] generic cialis soft tabs

  • Reply Cancel Reply
  • május 30, 2021

  pharmacy online 365 discount code [url=https://pharmacyhrn.com/ ]pharmacy technician courses online[/url] dispose of prescription drugs

  • Reply Cancel Reply
  • június 1, 2021

  800 mg black cialis over night ship 800 mg [url=https://cialishav.com/ ]cialis drug company[/url] cialis black without prescription

  • Reply Cancel Reply
  • június 4, 2021

  canadian pharmacy for pet meds [url=https://pharmacyken.com/ ]why are prescription drugs so expensive in the us[/url] trusted canadian online pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • június 12, 2021

  drug prices comparison [url=https://pharmacyken.com/ ]best rx pharmacy online[/url] cheap viagra online canadian pharmacy

 • I simply could not leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide on your guests? Is gonna be back often in order to check up on new posts

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 5, 2021

  Cardizem ER pharmacy symbol rx how to buy prescription drugs from canada safely [url=https://storpharmon.com/]is it legal to buy prescription drugs online from canada[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 5, 2021

  viagra how long brand viagra viagra for women [url=https://viaedpik.com/]how long does 25mg viagra last[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 6, 2021

  buy cialis generic online 10 mg generic cialis buy cialis 36 hour [url=https://regcialist.com/]overnight pharmacy 4 u cialis[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 7, 2021

  cialis black pills buy generic cialis cialis san diego [url=https://opencialicli.com/]what happens when you mix cialis with grapefruit?[/url] ’

 • viagra dosage buy generic viagra viagra generic brand [url=https://viagrviagrs.com/]buy viagra pills[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 8, 2021

  why is pharmacy rx Asacol london drugs surrey bc canada [url=https://inpharmxx.com/]online pharmacy store in kolkata[/url] ’

 • Coversyl discount pharmacy online online canadian discount pharmacy [url=https://pharmpharms.com/]on line pharmacy[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 11, 2021

  cialis no prerscription cialis with dapoxetine 80mg generic cialis 20mg [url=https://opencialicli.com/]cialis 10mg vs 20mg[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 11, 2021

  buy viagra online cheapest how long does it take for viagra to kick in pfizer viagra price [url=https://viaedpik.com/]real life experiences viagra[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 11, 2021

  cheap canadian pharmacy online canadian pharmacy ltd. latisse canadian pharmacy [url=https://inpharmxx.com/]Norvasc[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 17, 2021

  how fast does cymbalta work for pain how long does it take for cymbalta to start working cymbalta and phentermine [url=https://cymbaltaduloxetinetg.com/]which is better for pain northripolyne or duloxetine[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 18, 2021

  half life of atorvastatin lipitor reviews atorvastatin (lipitor) [url=https://lipitoratorvastatinfg.com/]what is atorvastatin[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 18, 2021

  lisinopril mechanism of action what are the most common side effects of hydrochlorothiazide? lisinopril 10 mg tablet [url=https://lisinoprilhydrochlorothiazidenh.com/]lisinopril hctz 10 12.5 mg tab[/url] ’

  • Reply Cancel Reply
  • szeptember 22, 2021

  dissertation outline dissertation team

  • Reply Cancel Reply
  • szeptember 22, 2021

  thesis writing service uk mba thesis

  • Reply Cancel Reply
  • október 17, 2021

  frasi spiritose viagra viagra pour homme en france

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator