buying papers online college reasearch paper writing help do my assignment for me operations management homework help

Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János és Kassák Lajos

Nem gyakori jelenség az amikor egy ember egy másikénak az életében és azzal együtt a müvészet-történetben egy ahhoz hasonló döntö befolyást fejt ki – kifejteni képes – mint Kassák Lajos annakidején, száz évvel ezelött, Mattis Teutsch János esetében.

A müvészettörténet és a közvélemény meglepö módon még nem realizálták azt közel 100 év alatt, hogy Mattis Teutsch János és müvészete egy olyatén korszakalkotó szerepet játszottak mint csak nagyon kevesen öelötte avagy utána. Ennek indoka föképpen – röviden és leegyszerüsitve – az 1917-18-as évek antropomorf faábrázolási, valamint az 1922-23-as évek u.n. «Lélekvirágok» festményeiben rejlik. Ezen kettö ugyanis teljes joggal minösithetö alapvetö és teljesen új felfedezés gyanánt, ami a müvészet berkeiben sokkalta ritkább mint a technika területein. Az ezidáig immár közzétett és tekintélyes terjedelmü Mattis Teutsch János irodalomban az antropomorf, azaz emberiesitett, faábrázolás fogalma legjobb tudomásom szerint egyáltalán elö sem fordul.

Meglepö módon ez nem egészen egyedülálló, mivel Franz Marc közel egyidejüleg létrejött állatfestményeinek esetében is hiábavalónak bizonyul a vele foglalkozó terjedelmes irodalomban a valamiféle erre vonatkozó utalás utáni keresés, aminek bizonyságául egyébként itt alant egy félreérthetelen példa is szolgál. Tekintettel az óriási különbségekre amelyek a genetikai rokonság tekintetében egyrészröl az emberek és az emlösállatok, másrészröl pedig az emberek és a fák között fennállanak ez Mattis Teutsch kérdéses festményeinek esetében még meglepöbb. Erröl itt alant két további példa tanuskodik.

Az ember erre vonatkozólag azon kérdést kényszerül felvetni, hogy honnan eredhet ezen irodalombeli részleges vakság a képzömüvészetre vonatkozóan, mivel lehetne azt legalább valamelyest magyarázni?

Az eredetig Brassóban fametszöként kiképzett és azt követöleg több éven keresztül müvészeti tekintetben továbbképzett Mattis Teutsch János aktiv müvészeti tevékenységének kezdete a rendelkezésünkre álló adatok alapján kb. 1908-ra tehetö. Azt követöleg munkáival, festményeivel, emlitésre méltó siker nélkül vett részt különbözö kiállitásokon, ami az illetö müvekre való tekintettel nem túlságosan meglepö.

Elsö feleségének 1915-ben betegség következtében történt elhalálozása folytán két kis gyerekkel elözvegyült 31 éves Mattis Teutsch János azidötájt Budapest közelében élt és müvészeti oktatótevékenységet fejtett ki. Röviddel azt követöen történt a nagy meglepetés. Kassák Lajos 1916 késö összel elindult MA címet viselö irodalmi és képzömüvészeti folyóiratában, annak 1917 februári számában, nem csupán egy linoleumetszetét közölte annak címoldalán, hanem azonkivül annak lapjain két festményének egészoldalas reprodukcióját is és az ugyanazon év oktoberében a folyóirat ujonnan megnyilt kiállitóhelységében az ö müveiböl – festmények, faszobrok és metszetek – rendezte meg annak elsö kiállítását.

Mindez Mattis Teutsch János müvészeti ihletének és alkotóenergiájának – érthetö módon – szinte a szó szoros értelmében szárnyakat kölcsönzött. Rövid idö alatt több jelentös festménysorozat és számos faszobor jött létre, vaalmint – az 1920-as évek közepéig még kb. 170 linoleummetszet is. Mindez egy alapvetöen új és egyéni stílusban. A MA folyóirat oldalain az ö müvei lettek a leggyakrabban ábrázoltak.

Kassák Lajos és folyóirata a MA 19020-ban, a Tanácsköztársaság bukását követö politikai jobbrafordulás folytán Bécsbe emigráltak és a Mattis Teutsch Jánossal fennállott együttmüködés azt követöen hamarosan végetért. E tekintetben átmeneti pótlást Herwarth Walden berlini « Der Sturm » galériájánál talált, egy újonti müvészetbeni otthont, amely azonban az 1920-as évek vége táján – Walden Sowjetunióba történt emigrációját követöen, azaz ugyancsak politikai okból – szintén megszünt.

Azt követöen rövidesen, 1928 táján, Mattis Teutsch Jánosnál egy radikális stílusváltozás és kb. 1933-tól egy kb. 12 évi alkotószünet következett, egészen a 2. világháború befejeztéig, 1945-ig. Azt követöen

alkotott müvei – már csupán festmények, szobrok és metszetek nélkül – azonban már szinte semmiféle hasonlósággal avagy rokonsággal sem rendelkeznek a korábban, 1917 és 1928 között, létrejöttekkel.

Meglátásom szerint teljes joggal konstatálható az, hogy a Kassák Lajossal és folyóiratával a MA-val létrejött azonnali hatású esély és együttmüködés hiján Mattis Teutsch János nagyjelentöségü, úgy is mondhatni korszakalkotó, korai életmüve nagy valószinüséggel nem jött volna létre. Annak létrejötte során Kassák Lajos egy katalizátornak a technikából ismert szerepét játszotta, amely azon ritka tulajdonság felett rendekezik, hogy egy folyamatot avagy reakciót abban közvetleni részvétel nélkül, mintegy kivülröl, létrehozni képes.

Mindennek a világon vannak okai és magyarázatai, akkor is hogyha azok olykor ismeretlenek maradnak. Arra vonatkozólag, hogy Mattis Teutsch János nagyjelentöségü és egyedülálló 1917 és 1928 közötti müvészeti müve mostanáig Magyarországon miért nem nyert el egy méltó és nemzetközileg bármiféle elismerést, aligha találhatóak racionális indokok. Egy más szinten viszont olyaténok miszerint a magyarázat – a szakemberek részleges vakságán túlmenöen – valószinüleg a nemzetiségi kérdéssel, odatartozással áll összefüggésben, azaz avval, hogy Mattis Teutsch János tulajdonképpen sem magyarnak, sem németnek sem pedig románnak se tekintett, vagyis valahogyan hazátlan volt. Talán fennáll még azonban egy reménység ennek leküzdése iránt. Ehhez keresek szövetségeseket.

Éber Miklós

                                                                                                 C:\Users\miki\Desktop\Franz Marc\Unbenannt.png

                                                                                                           Franz Marc : Macskacsalád

                                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\56..jpg

                                                                                   Mattis Teutsch János : Örvendetes találkozás, 1916 – 17,

                                                                                                        olaj / karton, 40 x 49 cm

                                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\MT Frühsommer 200dpi.jpg

                                                                                     Mattis Teutsch János : Koratavasz – férfi és ifjú üdvözlik

                                                                                                      a táncoló lányokat, 1917  – 18,

                                                                                                         olaj / karton, 50 x 60 cm

65 Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator