Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János a fák festője

 

Kerek száz évvel ezelőtt Franz Marc és Mattis Teutsch János – két tematikailag előd és utód nélküli festő – voltak azok, akik elsőként megoldották az állatok és a fák antropomorfisztikus ábrázolásának problémáját.

Mattis Teutsch János a klasszikus modernizmus, közelebbről az orphikus azaz zenei expresszionizmus nemzetközi rangú művészei köréből ha nem is az elfeledett, de bizonyára a nem érdemszerűen méltatottak közé tartozik. E műfajba sorolható munkái kimagaslóak és egyedülállóak. E tanulmány csupán művészetének ezidáig meglepő módon meg nem értett és tudomásul nem vett részterületére, az antropomorf faábrázolására hívja fel a figyelmet. Franz Marc néhány esztendővel Mattis Teutsch antropomorf faábrázolásainál korábban létrejött, de idág hasonlóképpen fel nem ismert antropomorf állatábrázolásai egy másik tanulmányom tárgyát képezik. A két festő között fennálló tematikai és eszmei rokonság okát illetve annak magyarázatát én az antropomorfizmus mellett az expresszionizmusban látom. Elsősorban az volt az, mely eszközeivel úgy az állatvilág mint a fák antropomorf festői ábrázolását lehetővé tette. Ezen túlmenően azonban a különbségek az állatvilág és a fák antropomorf festészeti ábrázolása között rendkívül jelentősek. Franz Marc-kal foglalkozó írásomban kifejtettem, hogy az antropomorf állatábrázolás az irodalomban hosszú, már az ókorból eredő tradícióra tekinthet vissza, míg efféléről a fák esetében nem beszélhetünk.

Franz Marc-kal foglalkozó írásomban rámutattam arra, hogy az állatvilág antropomorf ábrázolhatóságának kulcskérdése az individualitásban rejlik, abban, hogy a festő az általa ábrázolt állatokat szín és formaadásával, valamint testtartásuk és tekinteteik révén individualitással ruházza fel, és képének nézőjével szemben ezáltal kifejezésre juttatja, eléri azt, hogy az azokban ne közönséges tucatállatokat, hanem emberi egyedekhez hasonlítható egyéniségeket lásson.

Egy figyelemreméltó elvi különbség Franz Marc antropomorf állatábrázolásai és Mattis Teutsch János antropomorf faábrázolásai között, hogy Marc állatfestményein minden stilizálás és természetellenes színadás dacára mindig egyértelműen felismerhető az ábrázolt állatok fajbeli hovatartozása. Mattis Teutsch absztrahált antropomorf faábrázolásainak esetében azonban lehetetlen megállapítani, hogy azok tölgy- bükk- kőris- avagy fűzfák-e? Vagyis mi, képeinek nézői hajlamosak vagyunk elhinni neki azt, hogy egy képzeletbeli emberi lény faalakban úgy nézhet ki, ahogy ő vetíti a szemeink elé.

Jelen írásom tulajdonképpeni tárgya tehát Mattis Teutsch János ezidáig fel és el nem ismert antropomorf faábrázolásai. Vajon mi okból fogok az antropomorfizmus általános jellegű megvitatásánál valamint az állatvilág emberi formában való irodalmi és festészeti ábrázolásánál elidőzni? Mivégre fáradozom azon, hogy bizonyítékát szolgáltathassam Franz Marc állatábrázolásai ezidáig sem fel- sem pedig el nem ismert antropomorf jellegének? Azért, mert szükségét érzem annak, hogy Mattis Teutsch munkássága szellemi és történelmi gyökereit feltárjam.

Míg az állatvilág tagjainak antropomorf ábrázolása az irodalomban szinte játszi könnyűségűnek tűnik, a festészetben még a növényvilágéhoz képest is rendkívül nehéz és problematikus. Ennek magyarázata nyilván abban rejlik, hogy az állatok antropomorf ábrázolása a festő számára lényegesen kevesebb szabadsággal jár mint a növényeké. Ezen problematikának és különbségnek jó példáját szolgáltatja Franz Marc és Mattis Teutsch János antropomorf jellegű műveinek összehasonlítása. Ez az oka annak, hogy az antropomorf ábrázolásmód Mattis Teutsch faábrázolásainak eseteiben könnyebben észlelhető és nyilvánvalóbb, mint Franz Marc állatábrázolásaiéban. Ettől függetlenül, ezidáig még mindkettőjükkel kapcsolatban hiányzik az erre vonatkozó világos felismerés, és széleskörű elismerés.

Az antropomorfizmus

Xenophanes (i. e. 570 – 470) egyik költeményében megjegyezte, hogy az emberek isteneiket saját magukról alakított képzeteik alapján alkotják meg, amihez hozzá lehetne fűzni, hogy mi mást is tehetnének?

Úgyszólván minden reánk maradt jel arra utal, hogy az emberiség kezdetei óta erős hajlamot mutatott az antropomorfizmus, azaz az emberszerű ábrázolás iránt. Ez a nem emberi lények emberi képzeletbeli megjelenítésében és magatartásában nyert kifejezést. A vallások és mitológiák kereteiben az istenségek és még a démonok is többnyire emberi vonások hordozói voltak. Példája ennek még az ábrahámi teremtő Isten is, aki az Ótestamentumban gyakorta emberi tulajdonságokkal és érzelmekkel – mint elégedettség, féltékenység, sajnálat, harag – felruházottan szerepel.

Az antropomorfizmus eredetétől fogva két különböző és egymással szembenálló irányzatot vagy szintet hordozott magában. Az emberiség feletti, láthatatlan és anyagtalan isten- és szellemvilággal kapcsolatban a törekvés arra irányult, hogy annak lakóit az emberhez hasonlóvá tegye, és mintegy levonja magához. Az evilági természettel és az állatvilággal kapcsolatban viszont a tendencia az állatok emberhez való hasonlatosságának az elképzelésére, átszellemítésükre és felemelésükre irányult.

Szellemi tekintetben az antropomorfizmusnak két különböző gyökere lehet: fantázia avagy tudatlanság, érzelmi szempontból pedig egyrészt tisztelet és imádat, másrészt félelem, melyeknek többnyire áldozati adományok útján adtak kifejezést.

Az antropomorfizmus azáltal nyilvánult meg, hogy az emberiség egyrészt istenek és démonok – nagyhatalmú földöntúli lények – sokaságát gondolta el, tisztelte, imádta vagy félte, másrészt az állatvilág különböző képviselőit képzeletben emberi, sőt olykor emberfeletti tulajdonságokkal ruházta fel.

Az ókori görög és római mitológia mindmág jól ismert isteneit és istennőit a korabeli művészet gyakran és szorgalmasan ábrázolta. Az újkorban a zsidóságból származó katolikus kereszténység felhagyott az ábrázolás tilalmával, és nem csupán a Szentháromságot, Szent családot, az apostolokat és az egyre növekvő számú szentek seregét hozta létre, de még a „Mindenható“ képi ábrázolásától sem riadt vissza.

Az állatokra ruházott antropomorf képmás nem is annyira meglepő, ha figyelembe vesszük a tudomány felismerését, miszerint korunk emberisége, a homo sapiens és az u.n. emberszabású majmok – csimpánz, gorilla és orang-után – genetikailag 98 százalékban megegyeznek, azaz rokonok egymással.

A művészetek, nevezetesen az irodalom, festészet és szobrászat számára az antropomorf istenségek, szentek és démonok ábrázolása a különböző kultúrák kezdeteitől fogva egészen a jelenig fontos, sőt bizonyos korok során domináns szerepet is játszott.

Az antropomorf állatábrázolás irodalmi és festészeti témájára vonatkozólag utalok a Franz Marc, az állatok festője című írásomra.

A fák antropomorf ábrázolása

Franz Marc 1911 és 1914 között alkotott antropomorf állatfestményeit hamarosan követően, esetleg azok hatása alatt, vagy akár attól függetlenül, a jelek szerint Mattis Teutsch János feltette magának azt a logikai szempontból szinte elkerülhetetlen kérdést, hogy mi az a témakör mely az istenségeken és az állatokon kívül antropomorf stílusban ábrázolható?

Nyilván csak élőlények kerülhetnek szóba, és ennek alapján nem volt már nehéz eldönteni azt, hogy az egyetlen lehetőséget a növényvilág és azon belül mindenekelőtt a fák jelentették. A felismerés majd megvalósítás Mattis Teutsch János egyedülálló érdeme és kimagasló művészettörténeti teljesítménye.

Mattis Teutsch János 1884-ben született, azaz közel ugyanolyan idős volt, mit Franz Marc (*1880). Az 1910-es évek vége táján részben ugyanazon körökben mozgott mint néhány esztendővel korábban Franz Marc. Hozzá hasonlóan Herwarth Walden berlini „Der Sturm“-jával is kapcsolatban állott. Azt azonban nem tudjuk, hogy Marc háborús szolgálatát és 1916-ban bekövetkezett halálát megelőzően találkoztak-e egymással. A Der Sturm 1918 júniusi füzete közölte Mattis Teutsch egyik linóleummetszetét, és a folyóirat kiállítóhelysége 1918 júliusában helyt adott egyéni gyűjteményes kiállításának is. Ugyanott 1921-ben először Paul Kleevel közösen, majd Archichipenko, Chagall, és Nell Walden társaságában kerültek művei kiállításra. A Marc és Mattis Teutsch között fennállott nyilvánvaló szellemi rokonság azonban egyértelműen megnyilvánult abban, hogy antropomorf expresszionista festményeikhez mindketten a hozzájuk hasonló korú Robert Delauney (*1885) által kezdeményezett, a szivárvány spektrálszínein alapuló színpalettát használtak.

Az, hogy Mattis Teutsch a fák ábrázolására jutott, aligha tulajdonítható a véletlen művének. A választásban visszaköszöntek erdélyi hazájának erdőkkel borított vidéke, és a szülővárosának, az annak idején még Magyarországhoz tartozó Brassónak iparmüvészeti iskoláján folytatott fametszői tanulmányai.

A fák a Föld természeti világának legnagyobb és leghosszabb éltű élőlényei. Egyes példányaik 110 méter magasságot, 7 méteres törzsátmérőt (ami 22 méter kerülettel egyenlő) és ezer éves életkort is képesek elérni. A fák és az erdők nélkülözhetetlenek az emberiség túlélése szempontjából. A fák lombozata magához köti a levegő széndioxid szennyeződését. S a Föld fosszilis energiakészletének nagy része – a szén és a tüzelőfa – a fáknak köszönhető. Régebben túlnyomóan, de még mai s jelentős mértékben a fák adják a házak, hajók és bútorok anyagát. A fáknak úgyszólván csak pozitív tulajdonságaik és hatásaik vannak. A hangszerek jelentős része a tőlük származó alapanyagnak köszönheti varázslatos hangját, s a könyvek, iratok és sajtótermékek papírja is jórészt belőlük készül.

A fák fenntartás nélkül becsülendő, de passzív tulajdonságaiban rejlik antropomorf ábrázolhatóságuk problématikája. Velük kapcsolatban ugyanis látható tevékenységről és az érdeklödést felkelteni képes konfliktusanyagról sem beszélhetünk. Lev Tolsztoj Anna Karenina című híres regényének kezdőmondata szerint „Minden boldog család egymáshoz hasonló, azonban minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan“ Ez a megállapítás, azaz, hogy a békesség és a harmónia a konfliktushoz képest érdektelenebbek, nyilván általános érvényű, és a festészetre is kiterjeszthető.

Mattis Teutsch antropomorf faábrázolásaival ezen az akadályon azáltal volt képes túllépni, hogy a stilizáció és az expresszionizmus eszközeinek segítségével lehetővé tette a fák antropomorf jellegű individualizását. Ujjongó és lelkes állapotban, vagy egymáshoz harmonikus, barátságos, sőt szerelmi viszonyban ábrázolta őket, és képes volt arra, hogy ezt közérthető módon kifejezésre juttassa.

Á fák az állatokhoz hasonlóan organikus élőlények, és az állatvilág tagjaihoz hasonlóan megtermékenyítésből jönnek létre, növekednek, szaporodnak és végül elmúlnak. Sok tekintetben mégis alapvetően különböznek az állatoktól. Helyhez kötöttek, némák, csupán a talajból és a levegőből táplálkoznak, és a szexuális aktust nem ismerik.

Mattis Teutsch János volta z első festő, aki a fákat konzekvensen és ismételten emberhez hasonlíthatóan, azaz antropomorf módon ábrázolta. Fák többé kevésbé élethű ábrázolásban már 1908 körül megjelentek Mattis Teutsch János festészetében, és már kezdettől fogva magukon viselték az ő könnyen felismerhető lírai stílusát. Ebben önmagában még nincs semmi rendkívüli. Még akkor sem, ha az itt reprodukált Facsoport (1. ábra) és Virágzó gyümölcsfa (2. ábra) a szakma legnagyobbjainak műveivel is kiállja az összehasonlítást. Gondolok például Vincent van Gogh Virágzó barackfa című, néhány évtizeddel korábban alkotott varázslatos festményére (3. ábra).

C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\55..jpg1. Facsoport, 1917 (olaj / karton 70 x 80 cm)
C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\28..jpg

 2. Virágzó gyümölcsfa, ca. 1916

(olaj/ karton 36 x 29 cm)

3. Van Gogh: Virágzó barackfa, 1888

(olaj / vászon 60 x 73 cm)

Mattis Teutsch az 1918-as év elején kezdte el az antropomorf fák sorozatát. Művei első kiállításának fényképén, Kassák Lajos MA című folyóiratának helységében, Budapesten, 1917 végén, valamint az ezen alkalomból közzétett 10 linóleummetszetet tartalmazó mappában még nyomát sem találjuk antropomorf fa-ábrázolásnak. Az első két antropomorfként interpretálható linoleummetszet a MA 1918. áprilisában és júliusában megjelent számaiban került közzétételre. (4. és 5. ábra). A további négy linóleummetszet esetében sajnos nem ismert, hogy mikor és hol kerültek közzétételre avagy kiállításra. Mindegyik a festő hagytékából származik, és valószínűleg szintén 1918-ra datálhatók.

C:\Users\miki\Desktop\MT Schnitte 2016\53. Komposition 125 x 155.jpg

 4. Linóleummetszet, MA III.3.

C:\Users\miki\Desktop\59. Komposition 143 x 141.jpg

 5. Linóleummetszet, MA III.7.

C:\Users\miki\Desktop\MT Schnitte 2016\51. Landschaft 114 x 111.jpg

6. Linóleummetszet, 1918

C:\Users\miki\Desktop\52. Landschaft 141 x 162.jpg

7. Linóleummetszet, 1918

 

 

Az itt reprodukált linóleummetszetek emberi viszonyok és találkozások szimbolizált ábrázolásaként értelmezhetők. Mattis Teutsch Jánosnak ezen metszeteihez egészen egyéni, líraisága dacára is rendkívül tömör és nagy kifejezőerejű formanyelvet alakított ki.

Mattis Teutsch János tevékenységére az 1910-es és 20-as évek során jellenző volt, hogy témáit és kompozicióit többnyire metszetek és festmények formájában egyaránt kivitelezte, és mindkét esetben gyakorta még különböző méretekben is.

                                    C:\Users\miki\Desktop\MT Schnitte 2016\55. Landschaft m. Baum 145 x 155.jpg           C:\Users\miki\Desktop\MT Schnitte 2016\64. Komposition 198 x 122.jpg

                                                 8. Linóleummetszet, 1918                                        9. Linóleummetszet, 1918

Mattis Teutsch János antropomorf faalakokat tartalmazó olajfestményeinek – valamint metszeteinek – létrejötte viszonylag rövid, két-három éves, 1917 és 1919 közé eső korszakra tehető, ami érdekes módon szinte azonos időtartamú Franz Marc antropomorf állatfestményeinek idejével (1910 és 1914 között). Marc ezirányú tevékenységének, mint tudott, háborús szolgálata és halála vetett véget. Mattis Teutsch esetében ilyen ok nem volt. Mattis Teutschnál okként és magyarázatként inkább a kritika és a közönség elmaradó pozitív reakciójára kell gondolnunk. Különösképpen, ha meggondoljuk, hogy az lényegében mindmáig várat magára.

Valóban nem csak meglepő, hanem aggasztó is, hogy sem a művészetkritika, sem a közönség nem voltak képesek Mattis Teutsch János antropomorf faábrázolásainak jelentőségét és forradalmi jellegű újszerüségét felismerni.

Az eddig megjelent összesen hat Mattis Teutsch monográfiában és számos kiállítási katalógusban sajnálatos módon még a legcsekélyebb sincs antropomnorfizációra, vagy magára a fogalomra. Az illető festmények ismételten semmitmondó „Táj“ címmel szerepelnek, esetleg egy színre vagy árnyalatra vonatkozó kiegészítő jelzővel. Ki tudná megmondani, hogy ennek oka inkább a szerzők részleges vakságában keresendő-e, vagy annak az aggálynak tulajdonítható, ami az elhalt művészek cím nélküli hátrahagyott műveinek névadását illeti? E festmények talán arra vártak, hogy a problémát a hivatásos műértő híján és helyett egy amateur tegye szóvá? Annak idején, a kellő, és a művész által bizonyára el is várt elismerés elmaradása folytán talán Mattis Teutsch számára sem volt világos festményeinek müvészettörténeti jelentösége. Minden esetre úgy vélem, hogy a közismert latin közmondásnak, a „nomen est omen“-nek az érvényessége a festményekre is áll.

Talán első biztató jelként értelmezhető, hogy az 1998-ban Magyarországon megjelent Mattis Teutsch monográfia szerzője, Majoros Valéria, legalább az itt alant reprodukált festményt Kora tavasz címmel tette közzé, melyet én legalábbis részben átvettem tőle. A többi festmény esetében (14. 16. és 17. ábrák) viszont megengedtem magamnak, hogy azokat tematikailag hozzájuk illőnek tűnő címekkel lássam el.

C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\56..jpg

                                  10. Örvendetes találkozás, 1916 – 17 (olaj / karton, 40 x 49 cm)

  C:\Users\miki\Desktop\MT Frühsommer 200dpi.jpg

11. Kora tavasz – férfi és serdülő korú kísérője üdvözlik a táncoló lányokat, 1917- 18 (olaj/ karton, 50 x 60 cm)

C:\Users\miki\Desktop\MT Freundinnen.300dpi.jpg

                                                  12. Barátnők, 1917 – 18 (olaj / karton, 40 x 49 cm)

C:\Users\miki\Desktop\MT Liebespaar.600dpi.jpg

                                                   13. Szerelmespár 1917 – 18 (olaj / karton 34 x 45 cm)

Már az antropomorf fákat ábrázoló festmények itt bemutatott néhány példájából is kivehető, hogy e művek uralkodó témája a szeretet és a barátság, ami a fák jellegét figyelembe véve szinte az egyedüli velük összhangban lévő érzelemnek tekinthető. Ennek felismerésével és számos meggyőző formában és változatban megvalósított bravúros ábrázolásával Mattis Teutsch kiérdemelte legnagyobb fokú csodálatunkat, elismerésünket sőt még hálánkat is. Külön emlitést érdemel ezzel összefüggésben az a zseniálisnak minősíthető és a művészettörténészek valamint a műkritika által ezidáig szintén fel nem ismert körülmény, ahogy Mattis Teutsch a fatörzseken alkalmazott színkód segítségével kifejezésre juttatja az azok által képviselt szimbolikusan ábrázolt egyének nemét és életkorát. A világos ibolyaszín jelképezi a fiatal, a sötétebb ibolyaszín az idősebb nőnemű egyéneket. A férfinemet jellemző szín a zöld, mely szintén egy világos és egy sötét változatban kerül alkalmazásra. A jelek szerint azonban ez a zöld – a 13. ábra szerelmes férfijének esetében – rózsaszínre váltott, ami nézetem szerint utalásként értelmezhető annak eksztatikus kedélyállapotára. Ennek alapján indokolt egyfajta kettős szimbolikáról szólni, mely egyrészt az antropomorf faalakok gesztusaiban és egymáshoz való viszonyában, másrészt pedig a fatörzsek színeiben jut kifejezésre, ami felett még maga Lev Tolsztoj is elcsodálkozhatott volna.

Végül, de nem utolsó sorban, kifejezésre szeretném juttatni magyarázataimat illetve feltevéseimet arról, hogy miért maradt el ezidáig zsenialitásuk, egyedüliségük és kimagasló művészettörténeti jelentőségük dacára Mattis Teutsch János antropomorf faábrázolásainak elismerése? Nézetem szerint ennek oka jelentős mértékben a NACIONALIZMUSban keresendő!

Az a festő, grafikus, faszobrász, költő és művészetideológus, akit Mattis Teutsch János néven ismerünk, egy Mátis János nevezetű magyar szabósegédnek – aki már fia világra jövetele előtt meghalt – és egy Josefin Schneider nevű erdélyi-szász asszonynak fiaként született, a Habsburg Monarchia magyar királyságához tartozó erdélyi Brassóban – németül Kronstadt -, mely az első világháborút, illetve a Trianoni békeszerződést követően Románia része lett.

Elözvegyült anyja hamarosan férjhez ment az ottani erdélyi-szász kisebbséghez tartozó Teutsch Károly Frigyes nevű vágóhídi alkalmazotthoz, aki ennek folytán a fiú nevelőapja lett, ami abban is kifejezést nyert, hogy a keresztségénél Mátis János Frigyes néven lett bejegyezve.

A brassói faipari szakiskolában Teutsch Jánosként szerepelt, és neve 20 éves korában, 1904-ben, nevelőapja vezetéknevének hivatalos felvételével Máttis-Teutsch János Frigyes lett, amelyet ebben a formában aligha használt. Ezzel kapcsolatban nem világos, hogy honnan ered az egtyszer csak felbukkanó kettős „t“: szándékosan, vagy tévedés folytán jött-e létre? Budapesten 1901 és 1902 között folytatott tanulmányai idején Mátisz Teutsch Jánosnak, majd azt követőleg Münchenben 1902 és 1905 között tanulmányai során Johann Teutsch-nak nevezte magát. Feltehetőleg valamikor 1908 táján tért át családnevének kötőjel és ékezet nélküli, Mattis Teutsch formában való használatára. Ifjúkorában azonban összesen hat különböző néven szerepelt, ami aligha hathatott erösítőleg identitástudatára. Ehhez járul még az is, hogy egyrészt családi helyzetére, majd azt követőleg – 1919 után – a politikai helyzetre való tekintettel, sohasem érezhette magát a szóba jöhetö három – magyar, német vagy román – nemzetiség egyikéhez sem valójában odatartozónak, és azok egyike sem tekintette őt magáénak, és nem is támogatta.

Kisgyermekkorának nyelve – anyanyelve – a német volt. Azzal összhangban később költeményeités müvészetelméleti tanulmányait is németül írta. A magyar nyelvet csak tizenéves, középiskolás korában sajátította el.

A fentiek alapján feltehető, hogy hazátlannak és valójában sehová sem tartozónak érezhette magát, ami nyomasztóan hatott önbizalmára. Ez egy csapásra megváltozott, amikor Kassák Lajos 1917-ben a MA című, akkor ujonnan indult irodalmi és képzőművészeti folyóiratában az ő alkotásait – metszeteit és festményeit – mutatta be a leggyakrabban, és a galériájának programját is az ő kiállításával indította. Ez Mattis Teutsch János inspirációjának és alkotókedvének szárnyakat adott. Kassák éleslátása és bátorsága híján Mattis Teutsch nevét talán nem is ismernénk, és életműve sem jött volna létre.

Végezetül, az antropomorf szimbolika eddigi – azaz kerek száz éves – fel nem ismertségében az alkotó részéről elmaradott – témáikra kellö képpen utaló – címadásnak is szerepe lehetett. S nem okvetlenül feltételezhető és elvárható, hogy a nagyközönség, vagy akár a szakemberek maguktól megfejtsék, feismerjék egy új művészeti stílus mondanivalóját, újszerű szimbolizmusát. Talán szabad és jogosult bízni abban, hogy a helyzet nem végleges, hanem helyesbíthető, és ahhoz e tanulmány is hozzájárul.

Éber Miklós – ebnic@sunrise.ch

177 Comments


 • Well I sincerely liked studying it. This subject provided by you is very useful for proper planning. Also visit my site :: http://canopycbd.net/

  • Reply Cancel Reply
  • december 28, 2019

  Hello, this weekend is fastidious designed for me, since this point in time i am reading this great educational article here at my home. Feel free to visit my web site; cat hat

  • Reply Cancel Reply
  • december 28, 2019

  You have mentioned very interesting details! ps nice internet site. my web-site :: cat hat

  • Reply Cancel Reply
  • december 28, 2019

  There is evidently a bundle to identify about this. I assume you made various good points in features also. Also visit my web site ... cat hat

  • Reply Cancel Reply
  • január 15, 2020

  Robaxin Can Amoxicillin Cause Loss Of Appetite cialis Discount Generic Amoxicilina Internet Website Free Shipping Buy Prevacid Solutab

 • I like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and test once more right here regularly. I am quite certain I'll be informed many new stuff proper right here! Good luck for the next! my website Ultra Gro CBD

 • Real wonderful information can be found on website. My webpage :: http://wonderblendcbd.net/

 • My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated! My web-site; Kama Serum

 • nylon became nountagswinusi.tk absolutely free adult chat

 • hailey hot campus teen security cam sex video camera phone porn pics.

 • chatroom at teen chat by alexandra pantyhose webcam direct 20 chinese teen webcam.

 • cambridge latin course home asfimelmarop.tk lesbian chat online.

 • chat cam girl hotcamgirls1 bbw cam girl.

 • free sex web cam bestonlinesexwebcams hidden cam dorm sex.

 • best web cam sites free live cam sites lesbian cam sites.

 • model porn hotcamgirls1.com girls hidden cam.

 • cam 2 cam sites lesbian cam sites best cam sites reddit.

 • free webcam sex best sex cam security cam sex.

 • free cam sites webcam chat sites quickcam chat most popular cam site.

 • best sex cam sites cheap cam sites video cam site.

 • best free cam sites best sex cam site nude webcam sites.

 • jasmin sex cam webcam group sex online webcam sex.

  • Reply Cancel Reply
  • május 21, 2020

  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I'm hoping you write again very soon! P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t. Keep up the good work!

 • I savor, cause I discovered just what I used to be taking a look for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Also visit my blog post best CBD for dogs

 • I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

 • My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks! Also visit my homepage: CBD gummies for anxiety

 • Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you're a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage continue your great job, have a nice weekend!

 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

 • Great goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you're just extremely great. I really like what you've received right here, certainly like what you are stating and the best way wherein you are saying it. You're making it enjoyable and you continue to care for to stay it smart. I cant wait to learn much more from you. This is actually a terrific site.

  • Reply Cancel Reply
  • március 14, 2021

  http://gcialisk.com/ - cialis pills for sale

 • Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Look complicated to far added agreeable from you! However, how could we keep in touch? Also visit my homepage :: CBD gummies for sleep

 • vardenafil 20mg https://vegavardenafil.com/ generic vardenafil 20mg india

 • alprostadil ingredients 745-65-3 https://alprostadildrugs.com/ injectable erectile dysfunction drugs

 • tadalafil https://elitadalafill.com/ generic tadalafil united states

 • Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information particularly the last part :) I care for such info much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck. Feel free to visit my webpage best delta 8 thc products

 • Wow, this paragraph is nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to tell her. My blog post: buy delta 8 thc near me

  • Reply Cancel Reply
  • április 12, 2021

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions? Here is my blog - delta 8

 • Thanks for every other excellent article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I'm at the search for such information. Also visit my site; CBD gummies for anxiety

 • buy generic cialis without prescription canadian pharmacy https://canadacialisstore.com/ counterfeit canadian drugs cialis

 • is zithromax an antibiotic https://zithromaxes.com/ how do you take zithromax

 • I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of his web page, as here every information is quality based material. My page :: cbd for sale

 • is erectile dysfunction a disease https://canadaerectiledysfunctionpills.com/ erectile function returns as copper decreases

 • At this moment I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to read additional news. Also visit my web-site cbd for sale

 • vardenafil dosage maximum https://vegavardenafil.com/ vardenafil prices india

 • Howdy terrific website! Does running a blog such as this require a large amount of work? I've no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask. Thank you! My page :: buy delta 8 THC area 52

 • whoah this weblog is fantastic i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of individuals are hunting round for this info, you could help them greatly. Feel free to surf to my website ... delta 8 thc carts

 • If you want to improve your knowledge only keep visiting this web site and be updated with the most recent news posted here. Look at my web-site - delta 8 carts

 • alprostadil injection video https://alprostadildrugs.com/ injectable drugs for erectile dysfunction

 • generic tadalafil united states https://elitadalafill.com/ generic tadalafil

 • do you need prescription for canadian prescription of cialis in usa https://canadacialisstore.com/ cialis viagra combination canadian pharmacy

 • top erectile dysfunction pills https://plaquenilx.com/ erectile surgery

 • It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it! Visit my web site; delta 8 thc carts

 • I have read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create this kind of wonderful informative web site. P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t. Keep up the good work! Feel free to surf to my blog buy instagram followers

 • I just couldn't leave your website before suggesting that I extremely loved the standard info a person supply for your guests? Is gonna be again regularly to inspect new posts P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t. Keep up the good work! Visit my web site :: buy instagram followers

 • Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content! P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t. Keep up the good work! my site; buy instagram followers

 • chlorodine https://chloroquineorigin.com/ chrloroquine

 • tadalafil otc https://tadalisxs.com/ tadalafil pill

  • Reply Cancel Reply
  • június 3, 2021

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get admission to constantly fast. Also visit my homepage - slot

 • Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks my homepage :: where to buy delta 8 gummies near me

 • I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission. My web site - Best Delta 8 THC Gummies

 • Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding anything fully, except this piece of writing gives good understanding yet. Here is my web blog; delta 8 gummies

  • Reply Cancel Reply
  • június 21, 2021

  I'm now not positive the place you're getting your info, but great topic. I must spend some time finding out much more or figuring out more. Thanks for great information I used to be searching for this info for my mission. My blog ... Best delta 8 gummies Observer (Cliff)

 • Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time. My website US Magazine (https://www.usmagazine.com/)

 • Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors! Also visit my web-site ... best delta 8 gummies (www.thedailyworld.com)

 • This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! Stop by my blog post - buy Instagram followers Twicsy (www.heraldnet.com)

 • I have fun with, lead to I discovered just what I was looking for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye Also visit my blog: purchase Instagram likes

 • prescription tadalafil online https://pharmaceptica.com/

 • Hi, for all time i used to check blog posts here in the early hours in the break of day, since i love to learn more and more. my site: cannabis gummies

  • Reply Cancel Reply
  • június 24, 2021

  I really love your website.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I'm trying to create my very own site and would love to learn where you got this from or just what the theme is named. Thanks! My page - weed vape

 • each time i used to read smaller content that also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this place. Feel free to surf to my web page - THC Gummies (www.kitsapdailynews.com)

 • Greate post. Keep writing such kind of info on your site. Im really impressed by your blog. Hey there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from this website. my page :: marijuana dispensaries near me

 • Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any recommendations for rookie blog writers? I'd genuinely appreciate it. Take a look at my blog post Seattle Weekly

 • Hi, I want to subscribe for this web site to get latest updates, therefore where can i do it please help. Feel free to surf to my blog; buy weed online

 • Thanks for the good writeup. It actually was a entertainment account it. Glance complex to more delivered agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence? My blog :: where to find weed

 • I like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I'm quite certain I'll learn many new stuff right here! Good luck for the next! Look at my homepage; weed dealer

 • Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated. my page - tiktok followers; https://www.usmagazine.com/,

  • Reply Cancel Reply
  • július 8, 2021

  What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable experience about unpredicted feelings. Also visit my website ... buy weed, Paulina,

 • Thanks for finally talking about > Éber Miklós: Mattis Teutsch János a fák festője - Mattis Teutsch János < Loved it! Here is my blog; buy Instagram followers

 • Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There's a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers Feel free to surf to my site; cbd for sale

 • I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. Here is my page dogs for pain

 • Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job! Here is my blog ... best kratom

 • Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice morning! Check out my web site cbd capsules for pain - www.heraldnet.com,

 • For the reason that the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be well-known, due to its quality contents. Visit my homepage maeng da kratom

 • I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my hunt for something regarding this. Also visit my homepage ... delta 8 carts

 • Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts. my website :: elh products cbd gummies review (royalcbd.com)

  • Reply Cancel Reply
  • november 12, 2021

  • Reply Cancel Reply
  • november 12, 2021

  hidroxicloroquina https://hydroxychloroqui.com/

 • cialis price cialis price

  • Reply Cancel Reply
  • november 15, 2021

  hydroxychloroquine brand name chloroquine hydroxychloroquine

  • Reply Cancel Reply
  • november 17, 2021

  buy hydroxychloroquine canada chloroquine hcl

  • Reply Cancel Reply
  • november 18, 2021

  plaquenil para que sirve plaquenil for sle

  • Reply Cancel Reply
  • november 20, 2021

  hydroxychloroquine 200 mg plaquenil drug

  • Reply Cancel Reply
  • november 22, 2021

  • Reply Cancel Reply
  • november 25, 2021

 • cialis price buy cialis usa

 • antibiotic zithromax buy zithromax canada

 • cheap zithromax https://zithromaxetc.com/

 • buy cialis online cialis generic

 • cialis 20mg cialis 20mg

  • Reply Cancel Reply
  • december 13, 2021

  https://zithromaxeth.com/

  • Reply Cancel Reply
  • december 13, 2021

  buy zithromax online buy generic zithromax

 • zithromax prices zithromax uk

 • buy zithromax cheap where can i buy zithromax

 • cialis 20mg cialis dosage

  • Reply Cancel Reply
  • december 20, 2021

  where can i purchase zithromax purchase zithromax z-pak

 • generic zithromax https://zithromaxbtc.com/

 • generic for zithromax buy zithromax 500mg

 • https://zithromaxbtc.com/ generic zithromax azithromycin

  • Reply Cancel Reply
  • december 29, 2021

  buy zithromax online cheap where to buy zithromax online

 • buy zithromax azithromycin where to buy zithromax

 • https://zithromaxetc.com/ zithromax online canada

 • Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is presented on net?

 • I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

  • Reply Cancel Reply
  • május 6, 2022

  hydroxychlor 200 mg chlorquin

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2022

  what is hydroxychlor 200 mg used for hydroxychloroquine over the counter

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • május 11, 2022

  order provigil 100mg without prescription provigil 100mg usa provigil 200mg for sale

  • Reply Cancel Reply
  • május 13, 2022

  hydroxychloronique buy hydroxychloroquine

  • Reply Cancel Reply
  • május 13, 2022

  modafinil 100mg generic modafinil 100mg over the counter

  • Reply Cancel Reply
  • május 14, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • május 16, 2022

  provigil 100mg ca provigil cost

  • Reply Cancel Reply
  • május 17, 2022

  cost provigil provigil 100mg sale

 • If you want to obtain much from this article then you have to apply such methods to your won web site.

  • Reply Cancel Reply
  • május 31, 2022

  erythromycin for fish http://erythromycinn.com/#

 • I got this web site from my friend who shared with me about this website and now this time I am visiting this web site and reading very informative posts at this time.

 • It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

  • Reply Cancel Reply
  • június 14, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • június 15, 2022

  generic hydroxychloroquine otc http://www.hydroxychloroquinex.com/

 • Смотреть фильмы онлайн бесплатно и легально.. По ссылке чтобы смотреть. Перейдите в наш универсальный онлайн-кинотеатр.

 • Видео: Дорама, Триллер, Южная Корея.. Фильм весь фильм. Смотрим прямой эфир «НАШ КАНАЛ»

 • Смотреть бесплатно. Видео: Драма, Криминал, Триллер.. Фильм смотри что. Смотреть фильмы онлайн бесплатно и легально.

 • Смотреть онлайн · Актеры · Отзывы. Тут тор 4 любовь и гром скачать. Смотреть видео онлайн - Вся информация о фильмах и сериалах.

 • Фильм смотрите бесплатно на Filmix.. Вот тор любовь и гром фильм 2022 горр. В хорошем качестве 720 HD. Фильм Буду смотреть.

 • Cмотрите онлайн ток-шоу и русские сериалы в HD. Видео-фильмы из категории для просмотра online.. Вот Тор 4 Любовь и гром. Смотреть сериалы онлайн бесплатно и легально.

 • Лучшие фильмы в жанре боевик на ГидОнлайн.. Фильм Тор Любовь и гром 2022 года. Фильмы доступны в 1080 FullHD, бесплатно.

 • Смотрите фильм онлайн в хорошем HD качестве.. Тут смотреть каталог фильмов. Смотреть фильмы онлайн бесплатно и легально.

 • Просмотр телеканала ATR в режиме онлайн.. Кино кино онлайн бесплатно в хорошем качестве. Смотреть онлайн полный фильм в HD 1080 фильмы онлайн

 • Сериалы и фильмы смотреть онлайн видео HD.. Кино смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы. Лучшие фильмы и сериалы: Перевод На русском языке.

 • Смотреть лучшие фильмы онлайн в хорошем HD качестве.. Открыто смотреть кино онлайн в хорошем. Смотреть фильмы онлайн — Теги видео

 • Смотрите на Баскино фильмы и сериалы в HD качестве.. Доступ Смотрите онлайн фильм Бэтмен (2022). Смотреть онлайн, фильм 2022 года. Онлайн.

 • This is really interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I've shared your website in my social networks!

 • Great blog you have here.. It's hard to find excellent writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

  • Reply Cancel Reply
  • július 16, 2022

  aralen sale - purchase hydroxychloroquine pills generic chloroquine 250mg

  • Reply Cancel Reply
  • július 17, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • július 18, 2022

  baricitinib generic - baricitinib 2mg brand buy lisinopril 10mg without prescription

  • Reply Cancel Reply
  • július 20, 2022

  dapoxetine 90mg drug buy synthroid 150mcg online cheap cheap allopurinol

  • Reply Cancel Reply
  • július 22, 2022

  viagra sildenafil 200mg sildenafil overnight shipping usa purchase cialis online

  • Reply Cancel Reply
  • július 23, 2022

  order zetia 10mg buy generic domperidone buy motilium 10mg generic

  • Reply Cancel Reply
  • július 25, 2022

  order flexeril 15mg for sale colchicine for sale cheap clopidogrel 75mg

  • Reply Cancel Reply
  • július 26, 2022

  buy methotrexate 2.5mg sale reglan 10mg pill generic reglan 20mg

  • Reply Cancel Reply
  • július 28, 2022

  viagra 150mg us prednisone 10mg drug buy deltasone 10mg generic

  • Reply Cancel Reply
  • július 29, 2022

  buy accutane 10mg online cheap order generic amoxicillin 500mg order aurogra 50mg pills

  • Reply Cancel Reply
  • július 31, 2022

  sildenafil 25mg estrace 2mg canada losartan 25mg cheap

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 1, 2022

  esomeprazole online buy esomeprazole generic tadalafil online buy

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 2, 2022

  cialis tadalafil 40mg purchase avodart buy avodart 0.5mg

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 3, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 3, 2022

  buy ranitidine without prescription ranitidine pills tamsulosin 0.4mg for sale

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 5, 2022

  ondansetron 8mg canada brand zofran 8mg propecia 1mg over the counter

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 6, 2022
  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 6, 2022

  buy diflucan 200mg fluconazole uk free shipping viagra

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 7, 2022
 • Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative. I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 8, 2022

  cialis pills 20mg order provigil online buy viagra generic

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 9, 2022

  buy generic zithromax 250mg prednisolone price glucophage pills

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 10, 2022

  order metronidazole 400mg generic order cephalexin 125mg generic glucophage 1000mg without prescription

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 11, 2022

  Great blog you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 12, 2022

  cleocin usa erythromycin 250mg over the counter purchase budesonide for sale

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 13, 2022

  buy ceftin 250mg buy desyrel pill buy cialis tablets

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 14, 2022

  buy sildenafil 150mg without prescription cialis pills tadalafil 20mg over the counter

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 16, 2022

  ivermectin where to buy for humans stromectol 6mg uk tretinoin online

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator