can you write me a paper can you write me a paper free online essay writer buy nursing essay can someone do my accounting homework

Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János, a grafikus

 

Mattis Teutsch János számos tekintetben kivételes jelenség volt. Megemlítendő ezzel kapcsolatban képzőművészeti sokoldalúsága. Eredetileg szülővárosában, az erdélyi Brassóban (mely annak idején Magyarországhoz tartozott és csupán 1919-ben csatolták Romániához) az ottani ipariskolában fametszői, azaz faszobrászi kiképzést kapott. Később festőművész, grafikus, költő és esszéista is lett. 1901 és 1905 közötti budapesti és müncheni művészeti továbbképzését követően a művészeti tevékenységet valójában csupán 1917-ben, azaz már némileg előrehaladott korban, 33 évesen vette fel, amikor művei – festményei, grafikái és szobrai – 1917 októberében Kassák Lajos MA-című művészeti havilapjának újonnan megnyílt kiállítóhelységében bemutatásra kerültek. Ezen esemény kapcsán a MA egy linóleummetszet albumot is kiadott 100 számozott példányban, mely a művész metszeteinek 12 darabját tartalmazta. A MA-ban már azt megelőzőleg is közlésre került 9 linóleummetszetének és két vizfestményének a reprodukciója. Egy évvel később, 1918 novemberében, a második ottani Mattis Teutsch kiállításon 62 műve – 42 olajfestmény, 10 akvarell valamint 10 linóleummetszet – került bemutatásra, míg a folyóirat 4 újabb festményét közölte.

A MA 1919-es bécsi emigrációját megelőzőleg, azaz kevesebb mint ké tév során, a folyóiratban Mattis Teutsch Jánosnak 17 linóleummetszetét és 6 festményét közölték, amivel ő lett annak leggyakrabban bemutatott művésze. A MA bécsi emigrációját követőleg, 1919 júliusa és 1921 márciusa között újabb 3 linóleummetszete került – eredeti méretben – ábrázolásra.

Ezzel ez az addig gyakorlatilag ismeretlen és már nem is egészen fiatal művész egész sereg olyan ismert és elismert nevet megelőzött, mint Berény Róbert, Bortnyik Sándor, Gulácsy Lajos, Kernstock Károly, Kmetty János, Nemes Lampérth József, Tihanyi Lajos, Uitz Béla és Vaszary János, akiknek a műveit szintén hozta a MA. Ez az ösztönös és biztos ízléssel szerkesztő és kiadó Kassák Lajos választása volt.

Mattis Teutsch János kb. 170 metszetből álló grafikai műve, amely 5 fametszet kivételével linóleummetszetekből áll és lényegileg 1915 és 1924 között, azaz kereken 10 év alatt jött létre, művészeti életművének jelentős része. Domináns témái – főképpen a korábbi évek során és néhány bibliai téma mellett – fák és emberek voltak. A későbbi – 1920 utáni –műveket az absztrakcióra hajló tendencia jellemzi.

A metszeteket Almási Tibor részletesen feldolgozta Mattis Teutsch a Grafikus című munkájában. A 153 oldalas nagyméretű könyv 2003-ban a győri Régió Art Kiadó gondozásában jelent meg. Úgy gondolom azonban, hogy egy rövidebb terjedelmű, német és angol nyelven is elérhető tanulmány, amely csak a lényegre szorítkozik, hasznos sőt szükséges lenne.

Mattis Teutsch linóleummetszeteinek sajátossága mindenekelőtt grafikai nyelvezetének könnyű megérthetőségében rejlik, valamint abban, hogy a művész rendkívül takarékos módon képes a témáit bemutatni.

A legegyértelműbben ez a bibliai témák esetében mutatkozik meg. Ennek oka talán az, hogy ezek esetében az ábrázolt esemény, azaz a képek mondanivalója már közismert. Lássuk tehát először ezeket. A művek témája címek hiányában is azonnal nyilvánvaló. Ennek ellenére, az irodalomban zavar uralkodik. Még Almási művében is, amelyben számos metszetnek ahhoz illő és azt megmagyarázó címeket kölcsönzött, máshol viszont a semmitmondó Kompozíció szerepel.

Egy festmény vagy metszet mondanivalójának megértése növeli annak élvezetét. S ehhez a cím is jelentős mértékben hozzájárulhat. Egy így megértett kép sokkal hosszabban megmarad az emlékezetben is, és nagyobb becsben részesül.

 

                         Scan.Nativ            Scan_0001

 1.          ábra: Jézus születése, 1916 – 165 x 158 mm                 2. ábra: Golgota, 1916 – 140 x 162 mm

                                Scan.fiu                       Scan

                        3. ábra: Az elveszett fiú, 1916, 157 x 160            4. ábra: Jónás a viharban, 1916, 145 x 157 mm

Valóban egyedülálló és csodálatra méltó az, ahogyan Mattis Teutsch János képes volt arra, hogy 25-nél nem több vonással ábrázoljon sokrétű eseményeket több résztvevővel, mint például a fent bemutatott esetekben, ráadásul könnyen érthetően és hatékonyan, magas művészi szinten.

Az 1. ábrán az újszülött, szalmán nyugvó Jézus gyermek és a feléje hajló anya, valamint felettük védelmező pozícióban, Mária férje, József láthatóak. Tovább felül, tölük jobbra, bizonyára Márta, Mária anyja áll, és a kép baloldalán egy hosszú fülű szamárfej emlékeztet arra, hogy istállóbeli jelenet szemtanúi vagyunk.

A 2. ábrán, középen, Isten keresztre feszített fia, tőle jobbra a fájdalmában földre roskadt anya van. Baloldalt Jézus tanítványainak csoportja látható.

A 3. ábra a bűnbánó tékozló fiú hazatérését ábrázolja, akinek földön térdeplő és bocsánatot kérő alakját apja magához emeli fel.

A 4. ábrán az ugyancsak bűnbánó Jónás próféta látható, amint a reá kirótt prófétai küldetés elől menekültében elszenvedi a tengeri vihar formájában reá szakadó isteni leckét.

Az eddig uralkodó helyzetre jellemzőek azok a címek amelyeket a bemutatott metszetek Almási könyvében kaptak. Az 1. ábra címe ott egyszerüen Kompozíció. A 2. és ugyancsak vitathatatlan témájú ábra címe Golgota, de a 3.-é Fa tájban, a 4.-é pedig Ifjúság és öregség.

Kezdetben – 1915-16-ban – a linóleummetszetek témái csaknem kizárólag fák és tájak voltak. Csak ritkán jelent meg egy-egy emberi alak, mint az itt alant reprodukált metszeteken.

 

                       C:\Users\miki\Desktop\Scan.20.jpg             C:\Users\miki\Desktop\Scan.baum.jpg             C:\Users\miki\Desktop\Scan.20.jpg

                     5. ábra: Táj, 1916, 230 x 170       6. ábra: Fa, 1916, 230 x 170       7. ábra: Áhítat, 1916, 110 x 121

 

1916 vége felé azonban létrejöttek metszetek a fent bemutatott szimbolikus bibliai témákkal is, valamint tájképek antropomorf faalakokkal. Az alant ábrázolt jelenet – mely két némileg egymástól különböző változatban látható – első pillantásra nem egészen könnyen értelmezhető. Jobbra két egymással ölelkezni tűnő (fa)-alak látható, baloldalt pedig egy felemelt karú alak, amely a jobboldalon ábrázolt jelenet tükrében inkább lelkesedést mint felháborodást fejez ki. A kép közepén – a kérdéses jelenet hátterében -, annak két feltehetőleg fiatalkorú szemlélője látható, akik balra hajló tartása leginkább szintén a lelkesedéstől felemelt karokra tűnik utalni.

 

                                         Scan.25                              Scan.28

                                           8.& 9. Tájképek antropomorf faalakokkal, 1916, 165 x 165, & 114 x 111 mm

 

E két metszetet ismét döntő bizonyítékoknak látom Mattis Teutsch János egyedülállónak minősíthető képességére, amivel bonyolult helyzeteket szerény eszközökkel, közérthetően képes volt bemutatni. Hogyan magyarázható, hogy mindez immár egy évszázada lényegében megértetlen és felismeretlen maradt? Almási idézett könyvében e két metszet is csupán Nő és férfi címen szerepelnek.

A két következő metszet is emberi találkozásokat látszik – ha nem is könnyen de kétségtelenül felismerhetően – szimbolizálni. Almási könyvében Együtt illetve Összefonódás címeken szerepelnek, ami egyértelmű utalás antropomorf jellegükre. Tekintettel arra, hogy e címek nem a képek alkotójától származnak, bátorkodtam saját magam adta címekkel bemutatni őket.

 

                  Scan.42             Scan.29

                        10.Szerelmesek, 1916, 141 x 162 mm                      11. Udvarlás, 1916, 125 x 155 mm

 

A 10. ábra esetében világosan felismerhető a jobboldalt ábrázolt magasabb alak, a hímnemű, és a képközépen kiterjesztett karokkal és lábakkal ábrázolt nőnemű szereplő. Az utóbbi testtartása a közeledést igenlő és bátorító jelzésként értelmezhető.

A 11. képen a fejeikkel és felsőtesteikkel ábrázolt alakok csupán erősen torzított karjeleik alapán – amely a baloldalt ábrázolt alak esetében közeledési kísérlet, a jobboldalt ábrázolt esetében pedig fogadási készség – azonosíthatóak nemük szerint. A takarékos eszközök révén elért harmónia és lekerekítettség a rendkívül képzeletgazdag ábrázolást csodálatra méltóvá teszik.

Ezen alkotókorszak jellemzésének lezárásaként a 12. ábrán reprodukált metszet tűnik a takarékossággal párosult kifejezési erőre vonatkozóan feltétlenül figyelemre, sőt csodálatra méltónak. A mű ezúttal is udvarlási jelenetet ábrázol., de értelmezhető – mint Almási könyvében -, táncjelenetként is. A tulajdonképpeni jelenetábrázolás 10 vonalra korlátozódik, és mindent összevéve sem több 15-nél többre. Hogyan maradhatott ez egy évszázada figyelmen kivül, dacára annak, hogy a metszet példányai két világrangú intézmény – a bécsi Albertina, valamint a Los Angeles County Museum of Art – gyűjteményeiben is szerepelnek? Túltelítettség? Vakság? Avagy esetleg csupán előítélet?

 

                                                                          C:\Users\miki\Desktop\Scan.43.jpg

                                                                                      12. Tánc, 1916, 143 x 141 mm

1917 elején a linóleummetszeteknél tematikai és stilisztikai tekintetben is nagyon lényeges változás következett be. Arról, hogy ezt mi váltotta ki, nincsen tudomásunk. Amig a 13. ábraként reprodukált metszet még nyilvánvalóan antropomorf jellegű, a 14.-től a 18.-ig terjedőkön csupán természetre emlékeztető vonások láthatók. Létrejöttük sorrendjére csak közvetve, a stlisztikai kritériumok alapján tudunk következtetni.

 

                 C:\Users\miki\Documents\Scan.49.jpg C:\Users\miki\Desktop\Scan.45.jpg C:\Users\miki\Documents\Scan.51.jpg

       14. Fák, 1917, 90 x 85 mm  15. Atropomorf fapár,1917, 185 x 110 mm  16. Fák, 1917, 140 x 116 mm

 

               Scan.50       Scan.52 (2)      Scan.53

     17.Kompozíció, 1917, 250×350 mm  18.Kompozíció, 1917, 61×100 mm 19.Kompozíció, 1917, 40×70 mm

1918-tól ismét változás történt, és az emberábrázolások váltak uralkodó témává. Pár- és családábrázolások számos változatban, sőt, emberek munka közben történő bemutatása. Ez a tendencia egészen 1920-ig látszik tartani, és az alant lévő példákkal dokumentálható.

 

                                           Scan.54                   Scan.55

                                 20. Csábíási jelenet, 1918, 114 x 142 mm     21. A megcsalt asszony, 1918, 175 x 208 mm

 

A jelenetábrázolások Mattis Teutsch János linóleummetszetein közérthetőek és nem szorulnak magyarázatra. Tökéletesen uralta egy szituáció képnyelven való világos és egyértelmű kifejezésre juttatásának képességét. Ennek ellenére nem felesleges, hogy az ábrázolt jeleneteket legalábbis rövid magyarázat jellegű kommentárok kísérjék. A 20. ábra csábítási jelenetének esetében az azon ábrázolt fekete alak minden bizonnyal az alvilág urát és a csábítás láthatatlan rendezőjét hivatott megjeleníteni. A jelenetábrázolás a 21. ábra magába roskadt feleségének esetében, aki az ablakból szemtanúja férje hűtlenségének, ugyancsak egészen egyértelmű és nem szorul további magyarázatra.

Az alant reprodukált metszeten két férfi és egy ifjú szénásszekeret raknak, s a mű egyben Mattis Teutsch János sokoldalú érdeklődését is bizonyítja.

 

                                                                     C:\Users\miki\Desktop\Scan.56.jpg

                                                                       22. ábra: Szénásszekér megrakása, 1918, 200 x 204 mm

 

A család és emberábrázolás iránti érdeklődést mutatják a következő képek is. Az alant bemutatott két metszet esetében azok szögletes vonalvezetése is feltűnő a korábbiakhoz viszonyítva, és Mattis Teutsch János sokoldalúságát mutatja.

 

Scan.57                Scan_64

                                               23. Csábítás, 1919, 220 x 155 mm           24. A fehér ember, 1919, 230 x 161 mm

              Scan.59    Scan.60    Scan.62

              25. Szerelmespár, 1919, 200×245    26. Család, 1919, 200×240     27. Szerelmespár, 1919, 185×210

 

                                                                          C:\Users\miki\Desktop\Scan.63.jpg

                                                                       28. Búcsú, 1919, 180 x 174 mm

1920-21 után a téma és stílus a linóleummetszetek esetében ismét radikális változást mutatnak az absztrakció irányába, amely 1923-24-ig tartott.

 

                                                                                           Három kompozíció 1920-21-ből

 

Scan_66 Scan_67 Scan_65

29. 145 x 145 mm                                     30. 170 x 230 mm                                     31. 45 x 80 mm

 

                                                                                            Három fametszet 1922-23-ból

 

Scan_68         Scan_70               Scan_69

32. Kompozíció, 165 x 150 mm            33. Kompozíció, 155 x 208 mm    34. Kék lovas, 170 x 104

Az erre következö utolsó stílusváltás a metszetek esetében a konstruktivizmus irányába kb. 1924-töl 1927-ig tartott, majd Mattis Teutsch János – elsősorban egészségügyi problémák miatt – röviddel 40. életéve után felhagyott a metszői tevékenységgel.

 

                                                                                   Három 1923 – 24 körüli linóleummetszet

 

           Scan_71   C:\Users\miki\Desktop\Scan_72.jpg      C:\Users\miki\Desktop\Scan_74.jpg

    35. Nő pamlagon, 1923, 130x153mm  36. Pár ágyban, 1924, 151×150 mm 37. Komp.1923, 175×145 mm

 

Scan_77           Scan_78           Scan_76

38. Csók, 1924, 190 x 70 mm    39. Pár, 1924, 190 x 85 mm     40. Ülő női akt, 1924, 188 x 113 mm

 

                                                  C:\Users\miki\Desktop\Scan_79.jpg

                                              41. Munkások, 1924-25, 165 x 120 mm

A fent reprodukált választék Mattis Teutsch János 1917 és 27 közötti, azaz kb. 10 évre terjedő grafikai munkásságának – egész ismert grafikai életműnek – kereken egynegyede. Feltűnő a témaválasztás és a stílusok sokoldalúsága, mely a tájaktól és fáktól az emberi viszonyokon keresztül egészen a bibliai témákig terjed, másrészt a realisztikustól a konstruktív, szimbolisztikus és absztrakt stílusig. A közös nevező mindamellett a kifejezés érthetősége és takarékossága, a szinte páratlan ötletgazdagság és a harmónia.

02.03. 2018. Éber Miklós

114 Comments


  • Reply Cancel Reply
  • január 17, 2020

  Zithromax Make You Sleepy Amoxicillin For A Sinus Infection Cialis Und Alkohol Erfahrung [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Amoxicillin And Heat Can I Buy Prozac Online Buy Finasteride Citrate Liquid

  • Reply Cancel Reply
  • január 22, 2020

  Approved Canadian Online Pharmacies [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Dove Acquistare Cialis Forum buy generic cialis online Where Can I Buy Onofin Pills

  • Reply Cancel Reply
  • január 24, 2020

  Cialis Ou Viagra Sans Ordonnance [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Finasteride 1mg Tablets For Sale Buy Cialis Priligy 60 Mg Kaufen

  • Reply Cancel Reply
  • február 7, 2020

  Precio Cialis Cialis [url=http://viacialisns.com/#]Buy Cialis[/url] Order Now On Line Isotretinoin Medicine Fedex Shipping Cialis No Rx Viagra

  • Reply Cancel Reply
  • február 21, 2020

  Cialis Y Mujeres [url=http://abcialisnews.com]Buy Cialis[/url] Vt Logistics Singapore Viagra Cialis Comment Se Procurer Du Baclofene

 • Hello! [url=https://colchicine1.info/]how can i buy colchicine[/url] can you buy colchicine over the counter cheap colchicine online

 • Howdy! [url=https://colchicine1.info/]buy colchicine for gout[/url] Colchicine cheap colchicine buy online uk

 • Howdy! [url=https://colchicine1.info/]https://colchicine1.info[/url] - where to buy colchicine in singapore excellent internet site

 • Howdy! [url=https://colchicine1.info/]colchicine purchase canada[/url] Colchicine cheap buy Colchicine with no prescription

 • Hello there! [url=http://lolasix.info/]lasix online[/url] buy furosemide no prescription buy lasix no rx

  • Reply Cancel Reply
  • március 1, 2020

  Comprare Levitra Milano [url=http://buycialisuss.com]cialis 5mg[/url] Buy Doxycycline In India Cialis Priligy Sin Receta Medica

 • Hi! [url=https://pharmacycanadafb.com/]oxycodone online pharmacy[/url] canada pharmacy online review pharmacy technician course online

 • Hi there! [url=https://pharmacycanadafb.com/]suboxone online pharmacy[/url] pharmacies online online pharmacy technician training

  • Reply Cancel Reply
  • március 4, 2020

  Howdy! [url=http://dapoxetine4.com/]http://dapoxetine4.com[/url] - buy dapoxetine good internet site

  • Reply Cancel Reply
  • március 8, 2020

  Hi! [url=https://colchicine1.info/]buy Colchicine uk[/url] purchase colchicine buy colchicine online uk

  • Reply Cancel Reply
  • március 8, 2020

  Hi! [url=http://erectionpills365.com/]ed drugs[/url] erectile disfunction erectile dysfunction pump

  • Reply Cancel Reply
  • március 9, 2020

  Cialis Costo Svizzera [url=http://apcialisle.com/#]cialis[/url] Cialis Precio Barato Buy Cialis Vosteran

 • Hello! [url=http://erectionpills365.com/]cealis[/url] what is viagra erection

 • Hello! [url=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/]http://www.onlinepharmacycanadaus.com[/url] - 24 hour pharmacies near me beneficial internet site

 • Hello there! [url=http://buyeddrugs.com/]erectile dysfunction drugs online[/url] purchase ed pills buy ed pills uk

 • Hi! [url=http://buyeddrugs.com/]buy ed meds no prescription[/url] treatment for erectile dysfunction ed pills online

  • Reply Cancel Reply
  • március 18, 2020

  Cialis Generique Livraison Rapide [url=https://apcialisle.com/#]Cialis[/url] Liquid Zithromax buy cialis Misoprostol Online Fast Shipping

  • Reply Cancel Reply
  • március 18, 2020

  Hi! [url=http://buyeddrugs.com/]http://buyeddrugs.com[/url] - ed pills online very good web page

  • Nathanrhync
   Reply Cancel Reply
  • március 26, 2020

  Hello there! [url=http://onlinegenepharmacy.com/#online-canadian-pharmacies]online pharmacies cheap ceilas[/url] excellent internet site.

 • webcam sex videos [url=https://bestonlinesexcams1.com]bestonlinesexcams1[/url] sexy cam girl.

  • LeonardTwits
   Reply Cancel Reply
  • április 1, 2020

  Hello! [url=https://onlinepharmacy.ru.com/#generic-priligy]generic viagra online canada pharmacy[/url] beneficial web site.

 • chat cam girl [url=https://camgirls1.com]camgirls1[/url] live web cam girls.

 • nude cam girls [url=https://camgirls1.com]camgirls1[/url] girl masturbates on stream.

  • Reply Cancel Reply
  • április 2, 2020

  cam to cam sex [url=https://bestonlinesexwebcams.com]bestonlinesexwebcams.com[/url] public sex cam.

  • Reply Cancel Reply
  • április 3, 2020

  cam girls [url=https://camgirls1.com]camgirls1[/url] girls strip web cam.

  • Reply Cancel Reply
  • április 3, 2020

  free sex web cam [url=https://bestonlinesexwebcams.com]live free webcam sex [/url] sex cam tube.

  • Reply Cancel Reply
  • április 3, 2020

  my free cam site [url=https://adultfreewebcamsites.com]adultfreewebcamsites.com[/url] webcam sites reviews.

  • Reply Cancel Reply
  • április 3, 2020

  camgirl sites [url=https://hotcamgirls1.com]hotcamgirls1.com[/url] cam girl nude.

 • chaturbate model [url=https://camgirls1.com]camgirl live [/url] live webcam girl.

 • cam girl [url=https://hotcamgirls1.com]hotcamgirls1[/url] top webcam girls.

 • sex cam sites [url=https://bestonlinesexwebcams.com]hidden webcam sex [/url] couples sex cam.

  • Reply Cancel Reply
  • április 4, 2020

  sex cam [url=https://bestonlinesexwebcams.com]bestonlinesexwebcams[/url] pakistani hidden cam sex.

  • Reply Cancel Reply
  • április 4, 2020

  best cam girls [url=https://camgirls1.com]camgirls [/url] web cams girls. webcam girls [url=https://hotcamgirls1.com]asian cam girls [/url] best camgirl site. real family webcam sex [url=https://bestonlinesexcams1.com]real office sex hidden cam [/url] teen cam sex. real life cam sex [url=https://bestonlinesexwebcams.com]random sex cam [/url] free online webcam sex. best webcam sites [url=https://adultfreewebcamsites.com]sex cam site [/url] voyeur cam sites. gay webcam sites [url=https://adultcamsites1.com]free sex webcam sites [/url] ebony webcam sites.

 • free cam girls [url=https://camgirls1.com]real hidden cam naked girls [/url] top cam girl sites.

  • Reply Cancel Reply
  • április 5, 2020

  sex cam [url=https://bestonlinesexcams1.com]mom sex cam [/url] live sex web cam.

  • Reply Cancel Reply
  • április 5, 2020

  webcam group sex [url=https://bestonlinesexwebcams.com]free webcam sex [/url] chat cam sex.

  • Jamesjer
   Reply Cancel Reply
  • április 7, 2020

  Hello there! [url=http://erectionpills365.com/#viagra-cost]how does viagra work[/url] good site.

  • Thomasarric
   Reply Cancel Reply
  • április 8, 2020

  Hi! [url=http://dapoxetine4.com/#where-buy-priligy]generic priligy[/url] excellent website.

 • Howdy! [url=http://diflucan.ru.com/]buy diflucan with no prescription[/url] diflucan online

  • Reply Cancel Reply
  • április 17, 2020

  Hello! [url=http://canadadrugpharmacyl.com/]Online Canadian Pharmacies[/url] Online Canadian Pharmacies Canadian Pharmacies

 • Howdy! [url=http://pharmacyreth.com/]qsymia online pharmacy[/url] live pharmacy ce online cvs pharmacy online

 • Hi there! [url=http://mexicanonlinepharmacies.bid/]http://mexicanonlinepharmacies.bid[/url] - online pharmacy hydrocodone beneficial website

 • young webcam sex [url=https://bestonlinesexcams1.com]vk bib cam boy sex [/url] best free sex cam.

 • real webcam sex [url=https://bestonlinesexwebcams.com]bestonlinesexwebcams.com[/url] sex on cam.

  • Reply Cancel Reply
  • április 20, 2020

  Hello there! [url=http://canadian-drugstorerx.com/]accutane no prescription pharmacy[/url] viagra online canadian pharmacy best online pharmacy

 • Hi! [url=http://lolasix.info/]lasix 40 mg[/url] buy furosemide online

 • Hi! [url=http://mexicanonlinepharmacies.bid/]cialis online pharmacy[/url] best mexican online pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 14, 2020

  Hello! [url=http://canadian-drugstorerx.com/]pharmacy no prescription[/url] best online pharmacy reviews

 • Hi there! [url=http://nolvadex.ru.com/]buy nolvadex usa[/url] buy tamoxifen buy nolvadex

  • Reply Cancel Reply
  • június 9, 2020

  Hi! [url=http://canadiantrustpharmacy.bid/]canada pharmacy online review[/url] vipps best online pharmacy

 • Hello there! [url=http://paxil.ru.com/]paxil 20mg white[/url] paxil 10 mg reviews paxil weight gain

 • Hi! [url=http://pharmacyonline.ru.com/]no prescription pharmacy.com[/url] what is trust pharmacy canada is good for pharmacy?

  • Reply Cancel Reply
  • június 28, 2020

  Hello! [url=http://onlinegenepharmacy.com/]online pharmacies no prescription[/url] overseas prescriptions online

 • Howdy! [url=http://canadianonlinepharmacy.club/]online pharmacy no prescription needed[/url] target online pharmacy online pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • július 9, 2020

  Hello there! [url=http://ontariodxpharmacy.com/]canadian online pharmacies[/url] compounding pharmacies independent pharmacies near me

 • Hi! [url=http://canadiantrustpharmacy.bid/]real best online pharmacy[/url] best online pharmacy technician programs

 • Howdy! [url=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/]walgreens online pharmacy[/url] are online pharmacies legit health pharmacy online

 • Hello! [url=http://mansata.shop/]direct lender installment loans[/url] installment loans in virginia installment loans in texas

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 5, 2020

  Hi there! [url=http://pnnpharmacy.com/]online pharmacy reviews[/url] cabnadian pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • augusztus 5, 2020

  Hi there! [url=http://pharmacyapox.com/]best online oharmacy no prescription[/url] india pharmacy online top online no prescription pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • szeptember 13, 2020

  significant diarrhea aside 28 in infection and 19 in sex. [url=https://www.ciameds.com/]cheapest cialis[/url] couldn't gather and I couldn't be on the same wavelength

 • I don't mainstay to do anything by. clomid sale be done by means of rating your inguinal solitaire beetle

 • bite tests a means, the Persistent of Strange Course men’s. [url=http://clomidusy.com/]buy clomid drugs[/url] (ED) are becoming comestibles over

  • Derbtug
   Reply Cancel Reply
  • október 2, 2020

  [url=http://lasifurex.com/]how to buy lasix in San Francisco [/url] can you take lasix and spironolactone together

  • Reply Cancel Reply
  • március 16, 2021

  [url=https://gcialisk.com/]buy cialis online prescription[/url]

 • [url=http://pharmacyreth.com/]steroids online pharmacy[/url] online pharmacy degree online pharmacy no prescription

  • Reply Cancel Reply
  • február 9, 2022

  Дивитися популярні фільми 2021-2021 року link

  • Reply Cancel Reply
  • február 10, 2022

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості link

  • Reply Cancel Reply
  • február 13, 2022

  Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами link

  • Reply Cancel Reply
  • február 14, 2022

  Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн в хорошій якості HD link

  • Reply Cancel Reply
  • február 14, 2022

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості link

  • Reply Cancel Reply
  • február 14, 2022

  Фільми та серiали 2020 українською мовою в HD якості link

  • Reply Cancel Reply
  • február 21, 2022

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою Link

 • Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн в хорошій якості HD Папы 2022

 • Не пропустіть кращі новинки кіно українською 2021 року Сказка о Хвосте Феи 234 серия

 • Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами форсаж: хоббс и шоу

 • Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості Кэрол

  • Reply Cancel Reply
  • február 24, 2022

  Дивитися популярні фільми 2021-2021 року Link

 • Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою Вечер с Владимиром Соловьевым

 • Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті z.globus-kino.ru

 • Дивитися фільми українською онлайн filmiwap.store

 • Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами Захар Беркут

  • Reply Cancel Reply
  • február 28, 2022

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою link

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2022

  hydroxychloroquine 400 mg https://keys-chloroquineclinique.com/

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2022

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті 2022

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Найкращі фільми 2021 Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Найкращі фільми 2021 Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Дивитися фільми українською онлайн Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Дивитися фільми українською онлайн Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 9, 2022

  Найкращі українські фільми 2021 року Link

  • Reply Cancel Reply
  • május 23, 2022

  Найкращі українські фільми 2021 року Link

 • Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн в хорошій якості HD Нулевой пациент 2 серия

 • украина последние новости подоляка юрий подоляка сегодня новости подоляка последние про украину

  • Reply Cancel Reply
  • május 27, 2022

  Всі фільми новинки 2020 року онлайн українською в хорошій якості Link

 • Ulta hours. Target hours. Hello fresh.

 • Office depot. Micorosoft teams. Big 5.

 • Tiger wood. Amzn stock. Nys unemploymwnt.

 • Смотрим прямой эфир «НТВ». Доступ качестве инструмента. Буду смотреть. Лучшие фильмы и сериалы

 • Фільми та серiали 2020 українською мовою в HD якості Уэльс Украина смотреть онлайн бесплатно

  • Reply Cancel Reply
  • június 11, 2022
 • Не пропустите топовые сериалы и фильмы. Тут смотреть фильмы в. Фильмы и сериалы - смотреть эфир онлайн.

 • Фильмы и Сериалы · Первый канал. . По ссылке качестве образца. Смотреть онлайн видео, бесплатно!

 • смотреть онлайн: TV. Тут исследование онлайн монитор. Смотреть сериалы онлайн бесплатно и легально.

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator